Fra No­de til Elkem

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Ma­rit Dol­men går til­ba­ke til Elkem etter å ha va­ert sen­tral i opp­byg­gin­gen av No­de-klyn­gens forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter.

– Ja, jeg går til­ba­ke til Elkem, hvor jeg var i na­er­me­re 14 år før jeg kom til No­de i 2014. Men opp­ga­ve­ne jeg får den­ne gan­gen, blir an­ner­le­des. I for­ri­ge pe­rio­de hos Elkem job­bet jeg mest fag­lig med pro­ses­se­ne som lig­ger til grunn for Elkem So­lar, nå skal jeg i stør­re grad lede et forsk­nings­mil­jø på i un­der­kant av 20 per­soner. Det inn­går i det langt stør­re forsk­nings­mil­jø­et på Fi­s­kaa, som jo er le­den­de på høytem­pe­ra­tur­pro­ses­ser og ma­te­rial­tek­no­lo­gi, sier Ma­rit Dol­men (47).

Hun er si­vil­in­ge­ni­ør i kje­misk tek­no­lo­gi med til­leggs­ut­dan­nel­se i blant an­net pro­sjekt­og in­no­va­sjons­sty­ring.

Da hun ble re­krut­tert til No­de i 2014, re­gist­rer­te hun et be­skje­dent om­fang av forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter blant med­lems­be­drif­te­ne.

– Nå er det blitt en god por­te­føl­je, kon­sta­te­rer Dol­men.

Så får hun da også hyg­ge­lig at­test av No­de-sjef An­ne Gre­te El­ling­sen i No­des eget ny­hets­brev.

– Det er trist at hun for­la­ter oss, sam­ti­dig som vi gle­der oss med hen­ne. Hun går til en sen­tral kon­sern­le­der­rol­le in­nen forsk­nings- og ut­vik­lings­ak­ti­vi­te­ter i et le­den­de in­du­stri­sel­skap. At sli­ke folk hen­tes fra oss, er et kom­pli­ment til No­de, ut­ta­ler El­ling­sen.

– Jeg skal job­be glo­balt, sa­er­lig med frem­ti­dens si­li­sium­pro­ses­ser og si­li­siu­m­an­ven­del­ser. Blant an­net er det et mål å er­stat­te kull med bio­kar­bon for et la­ve­re Co2-av­trykk; Elkem vil re­du­se­re Co2­av­tryk­ket til­sva­ren­de 200.000 per­son­bi­ler in­nen 2030. Jeg skal både støt­te Elkems verk rundt om i ver­den og sam­ti­dig job­be lang­sik­tig. Også det å opp­nå la­ve­re pro­duk­sjons­kost­nad, blant an­net gjen­nom økt energi­ef­fek­ti­vi­tet og ma­te­rial­ut­byt­te, er vik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.