Får mer an­svar i Vei­dek­ke

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

At­le Olaf Mo­nan får ut­vi­det bu­tikk­sje­f­job­ben sin i Vei­dek­ke på Sør­lan­det. I til­legg til å lede en­tre­pre­nør­virk­som­he­ten, blir han sjef for bygg også.

At­le Fra førs­te de­sem­ber får Olaf Mo­nan

(43) stør­re opp­ga­ver in­ternt i Vei­dek­ke på Sør­lan­det: Ikke ba­re skal han fort­set­te å lede Vei­dek­ke En­tre­pre­nør i Kris­tian­sand; han går også inn i til­sva­ren­de stil­ling i sel­ska­pets bygge­virk­som­het. Det frem­går av en presse­mel­ding fra Vei­dek­ke.

Nå­va­eren­de dis­trikts­sjef for Vei­dek­kes bygge­virk­som­het, Hel­ge Ope­dal (58), har hatt job­ben på mid­ler­ti­dig ba­sis si­den nytt­år. Han har selv øns­ket å ar­bei­de na­er­me­re bygge­pro­sjek­te­ne, og går nå inn i rol­len som pro­sjekt­di­rek­tør for det sto­re pro­sjek­tet Fi­nans­par­ken som byg­ges for SR Bank i Stav­an­ger, opp­ly­ses det i sam­me presse­mel­ding.

Vei­dek­ke, som har røt­ter til­ba­ke til Br. Re­me på Sør­lan­det, opp­ret­ter nå av­de­lings­kon­tor i Man­dal. Av­de­lings­le­der der blir Tor Ha­rald Ihme, i dag pro­sjekt­le­der i Vei­dek­ke Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.