NRK snek i bom­rin­gen

Nors­ke avis­re­dak­tø­rer dri­ver på egen hånd ka­na­len NRK Sut­ring. De får god dra­hjelp fra NRK Yt­ring.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Alle de­batt­re­dak­tø­rer vet at blir det for stil­le og fre­de­lig, er det ba­re å slip­pe til en kro­nikk mot bom­pen­ger. «Bom­penge­sjokk» er for de­batt­si­de­ne hva «puppe­sjokk» er for for­si­de­ne. NRK Yt­ring viss­te der­for hva de gjor­de da de lot en la­e­rings­uvil­lig lek­tor fra Akers­hus gi Miljø­par­ti­et De Grøn­ne an­sva­ret for at fat­tig­folk ikke len­ger har råd til å kjø­re bil inn til Oslo.

Sist helg kun­ne NRK be­geist­ret mel­de at inn­leg­get «Der­for pro­vo­se­rer MDG» på NRK Yt­ring var delt el­ler likt 28 000 gan­ger. Den suk­sess­rike for­fat­ter ble in­vi­tert til Dags­nytt At­ten og fikk inn­slag i Søn­dags­revy­en. Der fikk hun gjen­ta frust­ra­sjo­nen over det all­mek­ti­ge grøn­ne par­ti­et som gjør li­vet umu­lig for ufor­muen­de bil­fø­re­re.

Be­geist­ret over all hal­loi­en hun had­de fått i stand, ut­brøt lek­tor Kir­sten Elisabeth Lun­de: «Jeg har visst truf­fet noe som var stør­re enn jeg trod­de». Hun vet kan­skje ikke at slikt er van­lig når man slen­ger av går­de våde­skudd.

NRKS en­tu­si­as­me over klik­k­vin­ne­ren had­de knapt lagt seg før Fak­tisk.no meld­te at Lun­de had­de ret­tet ba­ker for en hel for­ening av sme­der. De nye bom­penge­sat­se­ne i Oslo er del av en sam­ferd­sels­pak­ke som først ble ved­tatt av fyl­kes­tin­get i Akers­hus, hvor MDG har tre av 43 re­pre­sen­tan­ter, der­nest av by­sty­ret i Oslo, hvor de grøn­ne ut­gjør fem av 59, og til slutt av et en­stem­mig stor­ting, hvor Ras­mus Hans­son var ale­ne MDG-ER, og der­for et styk­ke unna rent fler­tall.

K, det har vel hendt før at et le­ser­brev har va­ert noe upre­sist. Hvor­for er det et pro­blem at MDG, en­tu­si­as­tis­ke til­hen­ge­re av høy­ere bom­penge­sat­ser som de er, får kjeft for å ha vun­net en po­li­tisk sei­er?

Pro­ble­met er at NRK ikke har råd til å va­ere med på det kapp­lø­pet mot bun­nen som avi­se­ne har dre­vet si­den de gikk på nett. NRK gle­det seg over at et inn­legg på Yt­ring had­de fått man­ge klikk, mens de i rea­li­te­ten had­de his­set opp folk på feil grunn­lag.

Når de­batt­re­dak­sjo­nen på Ma­ri­en­lyst slur­ver med hånd­ver­ket la­ger de kraf­tig ris til egen bak. NRK er om­rin­get av re­dak­tø­rer som vil fjer­ne kring­kas­te­rens rett til å kon­kur­re­re på avi­se­nes om­rå­der, in­klu­dert kro­nik­ker og de­batt. Ba­re i lø­pet av den sis­te uken har Dag­bla­dets re­dak­tør, John

OAr­ne Mar­kus­sen, kalt NRK for «po­li­ti­ker­nes bort­skjem­te dritt­unge», mens re­dak­tør i Nord­lys, Hel­ge Nitte­berg, har hev­det at NRK har «li­sens til å kve­le mang­fol­det.»

Mar­kus­sen er til og med så opp­rørt at han tar Frp til inn­tekt for at NRK har en «kuns­tig stor og do­mi­ne­ren­de plass», mens Nitte­berg me­ner det er «på høy tid at fei­ge og unn­vi­ken­de po­li­ti­ke­re tar et opp­gjør med NRK.» Når gam­le li­be­ra­le og so­sial­de­mo­kra­tis­ke avi­ser kre­ver mer av Frem­skritts­par­ti­ets kul­tur­po­li­tikk, bør selv­ran­sa­kel­sen bre seg over sjefs­kon­to­re­ne på Ma­ri­en­lyst. Nors­ke re­dak­tø­rer dri­ver den nok­så mono­to­ne ka­na­len NRK Sut­ring, og NRK gjør det inn­imel­lom alt­for lett for dem.

Da de førs­te nett­avi­se­ne for 20 år si­den ved­tok å åpne for ufi­l­trert de­batt, la de grunn­la­get for at «kom­men­tar­felt» i dag blir opp­fat­tet som noe re­no­va­sjons­bran­sjen bør ta seg av, og da helst med munn­bind og gro­ve hans­ker. tter å ha va­ert inn­om en se­rie vi­ka­ri­e­ren­de mo­tiv, inn­røm­met avi­se­ne til slutt at de ikke har res­sur­ser til å re­di­ge­re nett­de­bat­ten som de gjør med an­net inn­hold. Noen har stengt kom­men­tar­fel­te­ne for­di de ble for ille, and­re har flyt­tet dem til Face­bo­ok, hvor litt hets og usak­lig­het fra el­ler til ikke spil­ler sa­er­lig rol­le. Men man­ge lar det fort­satt stå til, og for­sø­ker hel­ler å luke ut det ver­ste i etter­hånd,

Een stra­te­gi på høy­de med å kni­pe igjen ende­tarms­mus­ke­len etter at luk­ten har bredt seg i rom­met.

NRK har deri­mot res­sur­ser. De har kref­ter til å set­te gull­stan­dar­den for norsk nett­de­batt. Kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Erik­sen skrev for to år si­den at in­sti­tu­sjo­nens stra­te­gi er å va­ere «en pub­li­sist i ver­dens­klas­se.» Det er et mål en­hver li­sens­be­ta­ler bør si seg for­nøyd med. Men nett­opp der­for er av­stan­den mel­lom NRK Yt­ring og en hvil­ken som helst an­nen de­batt­spal­te for li­ten.

Når NRK først opp­ret­tet Yt­ring, bur­de de gjort det med sam­me tyng­de og pro­fe­sjo­na­li­tet som når de pro­du­se­rer se­ri­er el­ler sto­re sports­ar­ran­ge­ment. Had­de det va­ert til­fel­let, vil­le de fort opp­da­get at lek­tor Lun­des kro­nikk hvil­te på en to­talt svik­ten­de for­ut­set­ning, og inne­holdt fle­re feil og tvil­som­me på­stan­der enn den Fak­tisk.no un­der­søk­te.

I ste­det løf­tet NRK den tenden­siø­se vink­lin­gen inn i Søn­dags­revy­en og ga lek­to­ren auto­ri­tet til å møte po­li­ti­ke­re i Dags­nytt At­ten. På nett føy­de de ba­re til en li­ten re­dak­sjo­nell hale som sa at det «er et bredt po­li­tisk fler­tall bak de nye bom­penge­sat­se­ne». Med and­re ord: Alt som står over her, byg­ger på en svik­ten­de for­ut­set­ning. Ikke man­ge av de 28 000 la mer­ke til den vare­de­kla­ra­sjo­nen. RK har lagt seg på sam­me stan­dard som de avi­se­ne som ennå har kom­men­tar­felt. Yt­ring-re­dak­sjo­nen ber folk skri­ve un­der fullt navn, ber dem hol­de seg til sa­ken og opp­fø­re seg skik­ke­lig, og tru­er med å fjer­ne alt som bry­ter med reg­le­ne. Men i den­ne trus­se­len lig­ger sam­ti­dig en inn­røm­mel­se av at Yt­ring jevn­lig pub­li­se­rer ting som ikke hol­der NRKS stan­dard. Slikt er det ikke ver­dens­klas­se over.

NRK er en av ei­er­ne av Fak­tisk. no. Et­ter­hånds­kon­trol­len av de­bat­ten er satt ut til det svens­ke sel­ska­pet «In­ter­ak­tiv Sä­ker­het». Beg­ge sel­ska­pe­ne er se­riø­se ak­tø­rer, men det er like fullt en dår­lig stra­te­gi å over­late den re­dak­sjo­nel­le kva­li­tets­kon­trol­len til eks­ter­ne re­di­ge­re­re og fakta­sjek­ke­re post factum.

N

FOTO: NTB SCAN­PIX

Kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Erik­sen av­bil­det da han pre­sen­ter­te sam­ar­bei­det mel­lom VG, Dag­bla­det og NRK for å be­kjem­pe fals­ke ny­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.