Sterk tro?

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDVAR SØVIK

Sogne­prest Ru­ne Stor­mark skri­ve­ri F a ed re lands­ven­nen 11.10 at han ble gre­pet over hvor sterk tro­en til Eids­våg er.

●●Jeg så ikke fore­stil­lin­gen i Kil­den, jeg var bort­reist, men jeg fikk med meg hans opp­tre­den i bi­blio­te­ket. Jeg ble for­fer­det over hans van­tro.

Pres­ten Eids­våg for­nek­tet både Jesu so­nings­død for våre syn­der, han trod­de ikke på Jesu opp­stan­del­se – som er så å si be­vi­set for vår tro. Noen him­mel el­ler hel­ve­te had­de han hel­ler ikke tro på. Det enes­te han trod­de på er kja­er­lig­he­ten, og den må trum­fe bu­de­ne. Vi må ska­pe oss et guds­bil­de som fun­ge­rer for oss i hver­da­gen, var hans «evan­ge­li­um». Det var i alle fall ikke Bi­be­lens guds­bil­de han for­mid­let.

Eids­våg har­se­ler­te med teo­lo­ger og pre­di­kan­ter som tol­ker bi­be­len som de selv fin­ner for godt, og inn­så ty­de­lig­vis ikke at det var det han selv gjor­de.

Ord­sty­re­ren var alt­for snill, men prøv­de seg for­sik­tig med et spørs­mål om det ikke står noe i Åpen­ba­rings­bo­ken om en ny him­mel og en ny jord. Eids­våg lik­te ikke Åpen­ba­rings­bo­ken, sa han, men så for­klar­te han at den hand­ler om Ro­mer­ri­kets fall og hvor­dan det ble etter­på. Snakk om him­mel! Snakk om tolk­ning!

Hva hjel­per det om tro­en er ald­ri så sterk hvis det man tror på ikke er sant? Da har man vir­ke­lig be­dradd seg selv. Det tris­te er at Eids­våg som en gang for­mid­let så mye godt gjen­nom sin sang, nå er med på å føre and­re vill. Og F a ed re lands­ven­nen gir god presse­dek­ning ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.