Svar om egen­an­del

Faedrelandsvennen - - MENING - GURI BRENDEN LØNNERØD,

Her føl­ger et kort svar til Eva Fidje­lands spørs­mål om hvor­for pa­si­en­ter be­ta­ler en egen­an­del per reise­vei.

●●Pasientreiser føl­ger re­gel­ver­ket som er be­stemt av Stor­tin­get. Be­stem­mel­sen om be­ta­ling av egen­an­del står i § 24 i pa­si­ent­reise­for­skrif­ten. Her står det: «Pa­si­en­ten skal be­ta­le en egen­an­del ved hver en­kelt­rei­se på kr 135 hver vei». Be­ta­ling av egen­an­del for pasientreiser inn­går i opp­tje­ning av fri­kort for egen­an­dels­tak 1. Det be­tyr at hvis pa­si­en­ten be­ta­ler mer enn 2 205 kr. i lø­pet av året, opp­nås det fri­kort. Stor­tin­get be­stem­mer stør­rel­sen på egen­an­de­len og de and­re sat­se­ne for pasientreiser, van­lig­vis end­res sat­se­ne ved års­skif­tet.

Vi min­ner om at den­ne in­for­ma­sjo­nen og an­nen re­le­vant in­for­ma­sjon om pasientreiser er til­gjen­ge­lig på helse­nor­ge.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.