Store­bror tar det han vil ha

Faedrelandsvennen - - MENING - REI­DUN HAL­VOR­SEN

Jeg har tid­li­ge­re skrevet om «stor­byen Kris­tian­sand» som le­ver etter mot­to­et: Skal ha, skal ha. Og truk­ket frem noen av man­ge ek­semp­ler på det.

●●Ett av ek­semp­le­ne var at de knab­bet tre­ne­ren fra Jerv, for­di Start måt­te va­ere det størs­te og bes­te la­get på Sør­lan­det. Vel, så var det alt­så ikke tre­ne­ren som var alfa og omega li­ke­vel. Han kun­ne ikke tryl­le han hel­ler, så nå er han spar­ket. Synd for Jerv, Pe­der­sen og alle and­re som ble be­rørt av store­brors nyk­ker.

Så har ord­fø­re­ren va­ert på fer­de. Nå vil Kris­tian­sand ha alle våre ung­dom­mer – i hvert fall de som kom­mer til Kris­tian­sand for å stu­de­re. «Gra­tis buss­kort til alle som mel­der flyt­ting, så får vi pen­ger fra sta­ten for å ha dere her»! Det ble na­tur­lig nok ster­ke re­ak­sjo­ner fra res­ten av fyl­ket, som var vit­ne til at Kris­tian­sand prøv­de å be­ri­ke seg på be­kost­ning av de and­re byg­der og byer. Da Fur­re fikk kjeft, prøv­de han å for­sva­re seg med at det ikke var sam­fyl­kin­ge­ne de had­de tenkt på, men «de uten­fra».

P...preik! Det ble ver­ken sagt el­ler skrevet noe sted at det­te til­bu­det var be­reg­net på de uten­om Ag­der. Det er for meg inn­ly­sen­de at det­te var noe som ble sagt for å red­de seg ut av en pin­lig si­tua­sjon da store­bror ble tatt med buk­sa ne­de for å prø­ve å rane til seg penge­støt­te som de and­re egent­lig var be­ret­ti­get til.

Det nes­te jeg no­ter­te meg, var at syke­hus-ol­sen etter si­gen­de har ansatt per­soner som skal ut­re­de spørs­må­let om uni­ver­si­tets­syke­hus. Til tross for at Helse Sør­øst sier det ikke er ak­tu­elt med uni­ver­si­tets­syke­hus i Ag­der. Og nes­te dag står sam­me Ol­sen fram og for­tel­ler hvor man­ge mil­lio­ner han tren­ger for å føl­ge opp ved­ta­ket om å fort­set­te akut­ten i Flekke­fjord.

Er slik vir­ke­lig lov? Han tren­ger pen­ger, og bru­ker sam­ti­dig pen­ger på noe han ikke har fått klar­sig­nal til?

Nei, store­bror knab­ber frem­de­les det han vil ha, og kas­ter det han ikke len­ger har bruk for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.