Da vir­ke­lig­hets­lit­te­ra­tu­ren kom til fil­men

«Nat­ta pap­pa hen­ta oss» er blitt en kunst­ne­risk suk­sess. Stef­fan Strand­berg har la­get et poe­tisk stor­verk om sin egen barn­dom. An­mel­de­re og pub­li­kum er – med god grunn – be­geist­ret.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

ket, fo­to­gra­fi­er og bil­der vi får tid til å roe oss i, stem­nin­ger vi hen­set­tes i. Han har fak­tisk klart å gjø­re det kunst­styk­ket å lage noe som er litt nytt – den­ne sam­men­blan­din­gen av tek­nik­ker og grep er unik, i hvert fall i norsk kino­sam­men­heng. Og for­di vi jo vet det er en sann his­to­rie, og he­le ti­den ser fo­to­gra­fi­er og au­ten­tis­ke film­klipp, så er der in­gen mur av il­lu­sjon mel­lom av­sen­de­ren Stef­fan og mot­ta­ker­ne – oss. Det kom­mer så na­er og enda na­er­me­re, enn når for­tel­lin­gen har dek­ke av il­lu­sjon og dikt­ning. Det gjør vir­ke­li­ge for­tel­lin­ger til ef­fek­ti­ve for­tel­lin­ger – og slik sett også far­li­ge­re. Det blir mat for dis­ku­sjo­ner. His­to­ri­er om over­grep. El­ler his­to­ri­er om en mor som svik­ter to små­gut­ter.

●●Det på­lig­ger kunst­ner­ne selv å ut­vi­se skjønn og an­svar, re­dak­tø­rer el­ler for­mid­le­re å ten­ke etikk. Set­te det opp mot kuns­ten. Veie hva som er vik­tig. Vern av en­kelt­per­soner el­ler vik­tig kunst med et ve­sent­lig bud­skap til all­menn­he­ten. «Nat­ta pap­pa hen­ta oss» er en vik­tig film, kunst­ne­risk sterk og med et vidt sam­funns­an­lig­gen­de på hjer­te.

●●Dess­uten vi­ser film­ska­pe­ren oss noen se­kven­ser med bil­der og film av mo­ren sin – som barn. En pike i strø­ket kjo­le og muse­flet­ter. Som min­ner oss om at hun også kom fra et sted og fra en barn­dom. Som kan­skje også har noen his­to­ri­er som kan for­kla­re hen­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.