Skal dis­ku­te­re ter­ror­fa­ren

Hvor stor er ter­ror­fa­ren på nors­ke fes­ti­va­ler? Det skal noen av lan­dets frems­te eks­per­ter dis­ku­te­re un­der Arrangørkonferansen i Kris­tian­sand i hel­ga.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

– Å dra på kon­sert og fes­ti­val i Nor­ge har ge­ne­relt ikke en over­hen­gen­de fare over seg. Vi er ikke der at man skal fryk­te å gå på kon­sert. Men li­ke­vel må vi va­ere klar over at et mu­lig ter­ror­an­grep kan skje. Vi må ikke va­ere nai­ve.

Det sier spe­sial­råd­gi­ver i fir­ma­et Sik­ker­hets­le­del­se, An­ders Snort­heims­moen, til Faed­re­lands­ven­nen. Han har 35 års bak­grunn fra po­li­ti­et, og le­det blant an­net be­red­skaps­trop­pen 22. juli 2011.

– Vi kan ikke gå rundt og ten­ke at noe lig­nen­de ikke vil skje igjen.

Lør­dag skal Snort­heims­moen dis­ku­te­re fes­ti­val­sik­ker­het i Nor­ge og den øken­de ter­ror­trus­se­len i Euro­pa sam­men med et pa­nel un­der Arrangørkonferansen, som i år ar­ran­ge­res i Kris­tian­sand med Palme­sus som vert­skap.

– Må SE På TRUSSELBILDET

Snort­heims­moen re­fe­rer vi­de­re til den of­fi­si­el­le trus­sel­vur­de­rin­gen fra PST som kan va­ere en god in­di­ka­sjon på hvor­dan trusselbildet i Nor­ge er i 2017.

– Man bør føl­ge med på den of­fi­si­el­le trus­sel­vur­de­rin­gen og hvil­ket nivå det lig­ger på. Hvis det er sann­syn­lig­het for et ter­ror­an­grep de nes­te seks må­ne­de­ne bør man ten­ke over «Hvil­ken type hen­del­se kan det va­ere?». Det har skjedd mye i lan­de­ne rundt oss den sis­te ti­den, både i stor­by­ene Stock­holm, Kø­ben­havn og Lon­don. Og fa­ren for at noe skal skje i Nor­ge er jo der.

Hvis et even­tu­elt an­grep skjer, har Snort­heims­moen tips til hvor­dan man skal prø­ve å tak­le si­tua­sjo­nen.

– Prin­sip­pet man skal føl­ge er «Run, hi­de and tell». Løp vekk fra om­rå­det hvor ter­ro­ren skjer, gjem deg, og få med deg and­re i sik­ker­het. Lås even­tu­el­le dø­rer hvis du kan og hvis du har mu­lig­het bør du av­ven­te og vur­de­re si­tua­sjo­nen vi­de­re. Det er også vik­tig å vars­le så fort du kan, men sett te­le­fo­nen på lyd­løs med en gang.

– GRUN­DIG VUR­DE­RING

Mar­te Strand, sik­ker­hets­sjef i Palme­sus, sier at de år­lig gjen­nom­fø­rer en grun­dig vur­de­ring på hvil­ke sik­ker­hets­til­tak som er nød­ven­dig for strand­fes­ten.

– Hvert år gjen­nom­fø­rer vi en ri­siko­ana­ly­se i for­kant av Palme­sus. Og det­te er en le­ven­de vur­de­ring som er en sen­tral del av sik­ker­he­ten. Vårt sam­ar­beid med po­li­ti­et er der­for sva­ert vik­tig, sier Strand, som sy­nes at lør­da­gens de­batt er vik­tig.

– Det­te er en rik­tig de­batt å ta nå, og ab­so­lutt et re­le­vant tema i Nor­ge, av­slut­ter Strand.

FAKTA

Arrangørkonferansen 2017

● Er den størs­te, år­lig møte­plas­sen i Nor­ge for lan­dets ar­ran­gør­bran­sje.

● Nors­ke Kon­sert­ar­ran­gø­rer (NKA) står bak kon­fe­ran­sen.

● Hundre­vis av ar­ran­gø­rer mø­tes for å ut­veks­le er­fa­rin­ger og for å nett­ver­ke.

● I år er kon­fe­ran­sen lagt til Kris­tian­sand 13. og 14. ok­to­ber, med Palme­sus som by­ens vert­skap.

● Noe av te­ma­tik­ken i år er blant an­net fes­ti­val­sik­ker­het.

● Kon­fe­ran­sen er luk­ket for NKA sine med­lem­mer og sam­ar­beids­part­ne­re.

I til­legg til Strand og Snort­heims­moen vil lør­da­gens pa­nel også be­stå av Chris­ti­an Schøy­en fra Live Na­tion, Jon Si­gurd Jacbo­sen fra S.O.S. Security AS, Stian Strøm­seth fra Vill­marks­rock og Ul­rich Bang Sø­ren­sen fra By­sce­nen.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

I år har or­ga­ni­sa­sjo­nen Nors­ke Kon­sert­ar­ran­gø­rer (NKA) lagt den år­li­ge Arrangørkonferansen til Kris­tian­sand, med gjen­gen bak Palme­sus som ver­ter. Bil­det er fra årets strand­fest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.