Dype røt­ter

Faedrelandsvennen - - NAERT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Har du tenkt deg i kir­ka i mor­gen? Når du syn­ger «Ky­rie elei­son», fal­ler stem­men din inn i et ver­dens­vidt kor av tro­en­de gjen­nom nes­ten to tu­sen år. «Ky­rie elei­son» er gresk, men de and­re eld­gam­le, fas­te led­de­ne har la­tins­ke navn:

Eng­le­san­gen «Glo­ria in exel­sis Deo» syn­ger du nok som «Ae­re va­ere Gud i det høy­es­te», og «Cre­do» sier du frem som «Jeg tror…». Før natt­ver­den syn­ger du «Hel­lig, hel­lig, hel­lig» - «Sanc­tus» på la­tin – det er se­ra­fe­nes sang i temp­let i Je­sa­ja 6, en på­min­nel­se om fel­les­ska­pet mel­lom him­mel og jord. Så kom­mer «Du Guds lam» - «Ag­nus Dei», som ikke ut­ta­les slik, men «An­jus Dei». Det er Dø­pe­ren Jo­han­n­es` vit­nes­byrd om Je­sus som har fått fast plass i li­tur­gi­en: «Se, Guds lam som ba­erer bort ver­dens synd!» (Joh 1,29).

Dis­se små res­te­ne av la­tin – og gresk – min­ner om at tro­en ikke er spe­si­elt norsk. Den er fak­tisk tem­me­lig uten­landsk. «Krist­ne ver­di­er» er noe vi har im­por­tert og la­ert – og gjort til vårt. Vi står på skuld­re­ne til pro­fe­te­ne og apost­le­ne, men også kirke­fed­re, teo­lo­ger og hel­li­ge kvin­ner og menn gjen­no­m­år­hund­rer. Et vik­tig me­men­to nå når re­for­ma­sjons ju­bi­le­et går mot sitt høyde­punkt 31. ok­to­ber!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.