50 år si­den

14. OK­TO­BER 1967

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●●Iført flag­ren­de hvi­te ge­van­ter og med to røde ro­ser i hen­de­ne, møt­te Ma­harishi Ma­hesh Yo­gi Oslo-pres­sen fre­dag. Ma­harishi er den in­ter­na­sjo­na­le medi­ta­sjons or­ga­ni­sa­sjo­nens ån­de­li­ge le­der, og ha­ner kom­met til Nor­ge for­di Det nors­ke Me­di­ta­sjons­for­bun­det nå skal byg­ge medi­ta­sjons aka­de­mi på År­nes. Si­den 1959 har Ma­harishi ar­bei­det med å spre kjenn­skap til tran­scen­den­tal medi­ta­sjon over he­le ver­den. – Tran­scen­den­tal medi­ta­sjon er en vi­ten­skap­lig måte å kom­me fram til de ind­re rea­li­te­ter i li­vet på, for­klar­te Ma­harishi. Mo­der­ne men­nes­ker bru­ker ba­re en li­ten del av sitt sinn, det gjor­de selv Ein­stein. Tenk hva han kun­ne opp­nådd hvis han ba­re had­de medi­tert?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.