25 år si­den

14. OK­TO­BER 1992

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●● Men­neske­verd or­ga­ni­sa­sjo­nen Ung­dom for Li­vet meld­te i går over­lege Stein Huse­bø til Oslo po­liti­kam­mer, med be­g­ja­e­ring om at han etterforskes for over­lagt drap. Ung­dom for Li­vet me­ner Huse­bø også må til­ta­les for brudd på lege­lo­ven og lege­mid­del­lo­ven, og at han fra­tas ret­ten til å ut­øve lege­yr­ket. al­le­re­de før tv-pro­gram­met« Li­vets og dø­dens hjel­pe­re ble sendt på NRK igår kveld, har det vakt stor opp­sikt at over­lege Stein Huse­bø i Ber­gen i pro­gram­met ut­tal­te at han har gitt en dø­den­de pa­si­ent en over­dose mor­fin slik at pa­si­en­ten døde. Huse­bø har pre­si­sert at han er i mot ak­tiv døds­hjelp, men at han i det­te til­fel­let sto over­for det han kal­ler det eks­tre­me unn­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.