Be­kym­ret for spil­ler­ne før Bu­du­c­nost-kam­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGS­HOLT

Vi­pers-tre­ner Kenneth Gab­ri­el­sen ad­va­rer mot at Bu­du­c­nost kan­skje er det la­get som spil­ler tøf­fest i Euro­pa.

– Det blir en van­vit­tig prø­vel­se mot et van­vit­tig sterkt lag. Etter å ha sett dem en del på vi­deo, er jeg er til­dels be­kym­ret for at spil­ler­ne våre kan få tøf­fe­re trøk­ker enn de noen­gang har fått før, sier Gab­ri­el­sen.

– Du fryk­ter ska­der på spil­ler­ne dine?

– Hvis vi vi­ker i du­el­le­ne kan vi få noen smel­ler som ikke er bra. Men vi må vir­ke­lig stå opp. Det blir spilt vel­dig tøft i euro­pe­isk hånd­ball, og Bu­du­c­nost er kan­skje de al­ler tøf­fes­te i klas­sen. Da de for noen år si­den spil­te fi­na­le mot Lar­vik, kom de hjem både gule og blå. Den spille­sti­len er noe som lig­ger i kul­tu­ren de­res, me­ner Vi­pers-tre­ne­ren.

Mens Vi­pers tap­te åp­nings­kam­pen 22–30 for Metz, smalt Bu­du­c­nost til med 32–24-sei­er mot Bie­tig­heim. Sam­men­lig­net med la­get som spil­te semi­fi­na­le i fjor­årets Cham­pions League, etter å ha knust Lar­vik kvart­fi­na­len, har de mis­tet sto­re stjerne­spil­le­re som Cris­ti­na Neagu og Kata­ri­na Bu­la­to­vic.

Li­ke­vel over­ras­ket de Gab­ri­el­sen vold­somt i åp­nings­kam­pen.

– De har en vel­dig dyk­tig tre­ner og spil­ler så på gren­sen at det er helt eks­tremt. Det var el­le­vilt mot Bie­tig­heim. De had­de både dom­me­re og pub­li­kum i sin hule hånd. Det er det­te vi skal opp mot. Noen av spil­ler­ne våre har va­ert med på det­te før, men ikke med Vi­pers, sier Gab­ri­el­sen.

Stjerne­mål­vakt Katrine Lun­de tror ikke Vi­pers får noen let­te­re kamp enn de had­de mot Metz borte sist.

– Det blir sam­me ulla, og litt til. For­hå­pent­lig­vis er vi mer vant med å ta imot du­el­ler enn vi var sist. Det er det enes­te som gjel­der, sier Lun­de.

Linn Jørum Sul­land har lang er­fa­ring med Cham­pions League­hånd­ball.

– Det­te har vi ba­re va­ert borti en gang før, mot Metz. Men øns­ker Bu­du­c­nost krig, må vi ba­re gå i det, og så er det dom­mer­ne som leg­ger lis­ta. Vi kan ikke va­ere snil­le­re til­ba­ke, sier Sul­land.

Bent Sve­le, hånd­ball­eks­pert i TV2, har sett nøy­ak­tig det sam­me som Gab­ri­el­sen.

– Det­te kom­mer til å va­ere den tøf­fes­te fy­sis­ke kam­pen de noen gang har spilt. Bu­du­c­nost klin­ker til av en an­nen ver­den. Det er in­gen tvil om at Vi­pers må opp i rin­ge­ne når de skal ta imot julin­gen. Egent­lig har det in­gen­ting med hånd­ball å gjø­re, men de er eks­tremt flin­ke til å ut­nyt­te reg­le­ne, sier Sve­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.