Mar­cus­sen tvi­ler på stinn brak­ke i Cl-de­bu­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGS­HOLT

– Det­te er som om Start skul­le møtt Man­ches­ter Uni­ted el­ler Re­al Mad­rid, sier Ter­je Mar­cus­sen.

– Bil­lett­sal­get har va­ert bruk­bart med mel­lom 1000 og 1100 solg­te hit­til. Jeg tip­per vi en­der på 1600– 1700 til­skue­re. Det vil opp­le­ves som ri­me­lig fullt, sier dag­lig le­der Ter­je Mar­cus­sen.

Ka­pa­si­te­ten i Aqua­ra­ma er 2200 til­skue­re, et tall Vi­pers har nådd fle­re gan­ger i se­rie­sam­men­heng. Lør­dag skri­ves det his­to­rie i Aqua­ra­ma. For førs­te gang spil­les en Cham­pions League-kamp på Sør­lan­det. Og mot­stan­de­ren er hel­ler in­gen hvem­som­helst. Bu­du­c­nost fra Mon­te­ne­gro er en stor­makt i euro­pe­isk hånd­ball, og spil­te semi­fi­na­le se­nest i vår.

– Det­te er som om Start skul­le møtt Man­ches­ter Uni­ted el­ler Re­al Mad­rid, me­ner Mar­cus­sen.

– Er det da skuf­fen­de om dere ikke fyl­ler?

– Det bur­de helt klart va­ert 2200 her, og hånd­ballag fra he­le Sør­lan­det bur­de va­ert re­pre­sen­tert. Men det­te vi­ser kan­skje at europa­cup ikke har sam­me ap­pell som nors­ke topp­lag. Jeg hå­per jeg tar feil, og at vi fyl­ler til ran­den, sier Mar­cus­sen.

Han har tid­li­ge­re for­talt at Vi­pers har bud­sjet­tert med tu­sen til­skue­re i hjemme­kam­pe­ne, og at det slik sett ikke er dra­ma­tisk for øko­no­mi­en om det skul­le ende med 1700 til­skue­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.