– Klub­ben fal­ler ikke sam­men

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

Vind­bjart har spilt ti stra­ke se­son­ger i 2. di­vi­sjon. Lør­dag kan det va­ere over.

Der­som Vind­bjart ta­per borte­kam­pen mot No­tod­den, sam­ti­dig som Odd 2 vin­ner hjem­me mot Vard Hauge­sund, blir det 3. di­vi­sjons­spill på la­get fra Ven­ne­sla i 2018.

– Hvis vi er gode kan vi vin­ne 5–0, hvis vi er dår­li­ge kan vi tape 0–5, sier Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie før skjebne­kam­pen

Årets se­song har va­ert bly­tung for Vind­bjart. La­get har tatt 22 po­eng på sine 24 kam­per. På de seks sis­te kam­pe­ne har det ba­re blitt to po­eng.

Odd 2 har en mot­satt form­kur­ve, og har tatt ti po­eng på sine fire sis­te kam­per. La­get fra Ski­en har brukt man­ge spil­le­re fra A-la­get i inn­spur­ten for å red­de plas­sen til andre­la­get sitt.

– Jeg er helt sik­ker på at de fles­te la­ge­ne had­de gjort som Odd, og jeg vil ikke kri­ti­se­re klub­ben. Det skal bli spen­nen­de å se hva de gjør lør­dag, når A-la­get også spil­ler kamp (borte mot Strøms­god­set kl. 18.00), sier Skeie.

SPIL­LE­RE UN­DER KON­TRAKT

– Hva ten­ker du om et even­tu­elt ned­rykk?

– Jeg ten­ker ikke så mye på det, for vi skal ikke ryk­ke ned. Vind­bjart som klubb, tå­ler både et opp­rykk og et ned­rkk. Det er en stor og vel­dre­ven klubb, som ikke fal­ler sam­men om det blir et ned­rykk, sier Skeie.

– Tror du de fles­te spil­ler­ne blir va­eren­de om det blir spill i 3. di­vi­sjon?

– De mest sen­tra­le spil­ler­ne i Vind­bjart er un­der kon­trakt. Vi får ta en run­de hvis den da­gen blir re­ell, sier Skeie.

– Er det noen som har sagt at de ikke vil va­ere med ned?

– Vi har ikke pra­tet om det. Fore­lø­pig har vi fo­kus på å vin­ne nes­te kamp, sier Skeie.

– Lig­ger tan­ke­ne om ned­rykk i bak­ho­det på spil­ler­ne, tror du?

– Det lig­ger der, men sam­ti­dig har det lig­get der len­ge. Alle kjen­ner si­tua­sjo­nen, og slik jeg opp­fat­ter det, tak­ler alle spil­ler­ne det vel­dig greit. Vi fo­ku­se­rer så hardt vi kan inn mot hver tre­ning og hver kamp, sier Skeie.

TAR TOG TIL NO­TOD­DEN

– Hva skjer med deg om det blir et ned­rykk?

– Jeg er kjempe­mo­ti­vert, og kjen­ner at jeg har lyst til å fort­set­te å ut­vik­le Vind­bjart som klubb, og en­kelt­spil­le­re. Fot­ball er det jeg kan litt om her i li­vet, sier Skeie, som har to år igjen av kon­trak­ten sin med venn­dø­le­ne.

Lør­da­gens kamp har av­spark kl. 13.00. Vind­bjart-la­get set­ter seg på to­get kl. 08.08 lør­dag mor­gen. Kamp­ma­ten tar la­get på tu­ren opp­over.

– Ide­elt sett bur­de vi har reist opp fre­dag etter­mid­dag, men det kos­ter mas­se pen­ger å gjø­re det, sier Skeie.

No­tod­den kjem­per om opp­rykk til 1. di­vi­sjon, og det blir tro­lig opp mot 2000 til­skue­re til opp­gjø­ret på Idretts­par­ken.

– Det er gøy at det er kam­per som be­tyr noe mot slut­ten, og den­ne kam­pen er av­gjø­ren­de både for oss og dem. Jeg tror de er litt små­stres­set. No­tod­den har sat­ser så mye pen­ger over så lang tid. Der­som de ikke ryk­ker opp nå, tror jeg det kan få litt kon­ve­kven­ser, sier Skeie.

– Hel­dig­vis har jeg lang, lang er­fa­ring som tre­ner, så jeg er ikke stres­set over­ho­det. Det vet jeg også har pre­get spil­ler­grup­pa, for det har jeg sett på ba­nen, av­slut­ter Skeie.

Der­som Vind­bjart vin­ner lør­dag, av­gjø­res alt i sis­te se­rie­run­de nes­te lør­dag. Da tar Vind­bjart imot Vi­dar på Moseid­moen, mens Odd 2 har borte­kamp mot Fram Lar­vik.

FOTO: NI­CO­LAI OL­SEN

Stei­nar Skeie (t.v.) og Vind­bjart kan ryk­ke ned til 3. di­vi­sjon med tap mot No­tod­den lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.