Gjør Start in­gen tje­nes­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

Arendal-tre­ner Mat­tias An­ders­son sier hans kol­le­ga i Start har all grunn til å va­ere ner­vøs før se­rie­av­slut­nin­gen, med­reg­net mø­tet mel­lom Arendal og Start.

Arendal har fort­satt mu­lig­he­ten til å red­de plas­sen i 1. di­vi­sjon. La­get lig­ger sist, men er ba­re tre po­eng bak Fred­rik­stad på kva­li­fi­se­rings­plas­sen.

Sand­nes Ulf (b), Start (h), Ull/ Ki­sa (b) og Ran­heim (h) er Aren­dals fire sis­te kam­per i årets 1. di­vi­sjon. Start og Sand­nes Ulf lig­ger best an med tan­ke på opp­rykk med hen­holds­vis 49 og 47 po­eng.

– Det er mye ner­ver i alle topp­la­ge­ne i av­slut­nin­gen, og jeg tip­per det er en for­del for oss, sier Arendal-tre­ner Mat­tias An­ders­son.

Han tror Start fryk­ter borte­kam­pen i Arendal. Ver­te­ne vant 3–0 over Kongs­vin­ger i sin sis­te kamp der.

– Vi har sann­syn­lig­vis alt å vin­ne, mens Start tro­lig har alt å tape. Hvis jeg var Start-tre­ner, vil­le jeg ha va­ert vel­dig ner­vøs for den kam­pen. Det er et lo­kal­opp­gjør, vi er un­der­dogs, og slår neden­ifra. Det er mye ver­re å for­sva­re ting, enn å an­gri­pe, sier An­ders­son.

TØFT LO­KAL­OPP­GJØR

Starts vi­kar­tre­ner Mick Priest sa tid­li­ge­re i uka at han tror klub­ben må vin­ne de fire sis­te kam­pe­ne for å ryk­ke opp.

– Der­som vi be­gyn­ner å ten­ke at ti po­eng kan­skje hol­der, så mis­ter vi fo­kus, sier Priest.

– An­ders­son sier at han had­de va­ert ner­vøs for kam­pen i Arendal, om han had­de va­ert Start-tre­ner. Hva ten­ker du om det?

– Han er fri til å mene det, men det kom­mer ikke til å skje. Arendal har nok pro­ble­mer på egen hånd, sier Priest.

Si­mon Lar­sen un­der­stre­ker at fo­ku­set er på Start i se­song­av­slut­nin­gen.

– Men hvis Arendal har lyst til å hjel­pe oss, skal de få lov til det, sier Lar­sen.

– Er borte­kam­pen mot Arendal den tøf­fes­te kam­pen som gjen­står?

– Kam­per på slut­ten av se­son­gen er all­tid vans­ke­li­ge. Lo­kal­der­byer le­ver også sitt eget liv, selv om vi har vun­net alle til nå. Vi må gjø­re job­ben selv, og hvil­ken si­tua­sjon de and­re la­ge­ne vi mø­ter er i, ten­ker vi ikke så mye på, sier Lar­sen.

– Tror du opp­rykk­s­kam­pen vil leve ut se­son­gen?

– Jeg har egent­lig en li­ten fø­lel­se av at det er av­gjort før sis­te kamp, sier Lar­sen.

– VER­DENS BES­TE JOBB

Start er på jakt etter ny ho­ved­tre­ner, men alt ty­der på at Mick Priest og Jo­ey Har­dar­son le­der la­get også mot Ran­heim.

– Jeg sy­nes de har va­ert kjempe­flin­ke. Jeg li­ker Mick vel­dig godt. Han er flink på fel­tet, og han gir po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger he­le ti­den.

Priest tar en dag av gan­gen. – Vi skal ba­re fort­set­te å gjø­re en jobb inn­til vi hø­rer noe an­net, sier Priest.

– Hvor­dan har den­ne uka va­ert? – Den har va­ert bra. Gut­te­ne har job­bet hardt, og det er god stem­ning i grup­pa. Spil­ler­ne har gjort alt vi har spurt dem om å gjø­re, og det ser ut som de ko­ser seg ak­ku­rat nå, noe som er vel­dig vik­tig. De må hus­ke på at de har ver­dens bes­te jobb, og at de er pri­vi­li­ger­te. Hvor­for skal de ikke kom­me på jobb med et smil rundt mun­nen, sier Priest.

Både Arendal og Jerv spil­ler borte søn­dag kl. 18, mot hen­holds­vis Sand­nes Ulf og Ull/ki­sa. Starts kamp mot Ran­heim spil­les på Spare­ban­ken Sør Are­na kl. 19 tirs­dag.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Mat­tias An­ders­son og Arendal Fot­ball mø­ter Sand­nes Ulf, Start, Ull/ki­sa og Ran­heim i sis­te fire sis­te kam­per. Alle lig­ger blant de seks bes­te i 1. di­vi­sjon.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Mick Priest (t.v.) og Jo­ey Har­dar­son (t.h.) le­der Start-la­get fram til en ny ho­ved­tre­ner er på plass. Her fra fre­da­gens tre­ning på Spare­ban­ken Sør Are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.