Alt man tar for gitt.

Faedrelandsvennen - - SONDAG - ARILD SAND­VIK

Det snak­kes om at man ikke må ta ek­te­ska­pet for gitt, hvil­ket selv­sagt er helt rik­tig. Ei hel­ler skal man ta god helse for gitt. Det snak­kes ikke like ofte om and­re ting man ikke må ta for gitt. Som for ek­sem­pel tur­løy­pe­ne i Je­gers­berg. I over ni år har jeg va­ert så hel­dig å bo na­er dem nå. Sjel­den el­ler ald­ri ten­ker jeg, når jeg er ute på tur, gjen­nom hvor fan­tas­tisk bra opp­ar­bei­det de er. Jeg tar det for gitt. Det bør in­gen. For det er en utro­lig inn­sats som er lagt ned av sva­ert man­ge, i mang­fol­di­ge år, for at vi be­bo­ere skal ha lan­dets bes­te tur­løy­per rett uten­for stue­døra. Så tu­sen takk til alle dere som hol­der løy­pe­ne og sti­ene i tipp-topp stand gjen­nom he­le året – år etter år!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.