❞ Det er tøft, men jeg har tak­let tøf­fe ting før.

Det var fjer­de dag på nye sko­le. Shayan Ja­li­li­an (16) og med­ele­ve­ne skul­le bare lage fiske­sup­pe på storm­kjøk­ken. Det end­te med at han måt­te leg­ges i kuns­tig koma med om­fat­ten­de brann­ska­der. Nå er han en­de­lig til­ba­ke i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FOR­SIDE -

Kjem­per seg til­ba­ke til hver­da­gen

Han hus­ker fort­satt var­men, fle­ece­k­laer­ne som brant seg inn i hud­en, og den von­de, bren­te sma­ken i hal­sen da flam­me­ne tok tak i hele krop­pen. Shayan Ja­li­li­an (16) had­de sin fjer­de skole­dag i førs­te klas­se på Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le (KKG) da ut­fluk­ten med idretts­klas­sen end­te i om­fat­ten­de brann­ska­der 21. au­gust i år.

– Vi skul­le lage fiske­sup­pe på storm­kjøk­ken, og det var kon­kur­ran­se om å bli først fer­dig, for­tel­ler Shayan, drøye sju uker se­ne­re.

For da en med­elev trod­de flam­men var dødd ut, og hel­te mer rød­sprit på storm­kjøk­ke­net, blus­set det opp en stor flam­me som tok tak i Shayan.

– Jeg fikk helt pa­nikk, for det var så varmt. Jeg be­gyn­te å løpe, men jeg løp mot sko­gen, og la­erer­ne for­søk­te å rul­le meg i bak­ken, for­tel­ler 16-årin­gen.

I BRANN I 40 SE­KUN­DER

Etter rundt 40 se­kun­der klar­te la­erer­ne å kas­te Shayan i sjø­en på Dvergs­øya. Med luft­am­bu­lan­se ble han fløy­et til syke­hu­set i Kris­tian­sand, der han ble lagt i kuns­tig koma. Da beste­far Par­viz Ja­li­li­an kom til syke­hu­set og så seks-sju le­ger rundt sen­ga til Shayan, skjøn­te han al­vo­ret.

Barne­bar­net had­de røde brann­sår i an­sik­tet, og var kob­let til re­spi­ra­tor. Par­viz trod­de at Shayan kom til å dø.

– Jeg viss­te ikke hvor jeg skul­le gjø­re av meg. Jeg kan ikke be­skri­ve hvor­dan det var å va­ere beste­far i den si­tua­sjo­nen, sier Par­viz Ja­li­li­an til F a ed re lands­ven­nen.

FLYK­TET SOM 6-ÅRING

Shayan møte rF a ed re lands­ven­nen hjem­me i beste­for­eld­re­nes lei­lig­het i Kvad­ra­tu­ren da­gen etter at han en­de­lig fikk dra hjem fra opp­hol­det på brann­skade­av­de­lin­gen og pa­si­ent­ho­tel­let ved Hauke­land uni­ver­si­tets­syke­hus i Ber­gen. Beste­mor Fatemeh Dro­di­an har mat på bor­det og enda mer i gry­te­ne, og sy­nes det er her­lig en­de­lig å kun­ne dis­ke opp for barne­bar­net igjen.

Tid­li­ge­re har det bare va­ert de tre – Shayan, beste­far og beste­mor. De flyk­tet sam­men til Nor­ge fra Iran da Shayan var bare seks år gam­mel, og bo­sat­te seg i Grong i Nord-trøn­de­lag.

Men his­to­ri­en om Shayan er også en his­to­rie om hvor­dan blods­bånd og bak­grunn ikke all­tid har noe å si for hvem man kal­ler fa­mi­lie. For da Shayan via en be­kjent ble kom­pis med søn­nen til He­ge Tøn­nes­sen fra Kris­tian­sand, ble det star­ten på et nytt liv i sør lands­ho­ved­sta­den. Shayan fikk med seg beste­for­eld­re­ne på flytte­las­set et par må­ne­der før skole­start i år. Der­med var også He­ge blant de førs­te som ble til­kalt da Shayan ble ska­det.

– Da He­ge også kom til syke­hu­set, skjøn­te vi at vi ikke var ale­ne om å tak­le det. Vi kom jo som ut­len­din­ger til Nor­ge, men vi fø­ler oss hjem­me. Og etter ti år i lan­det, har vi en­de­lig fått en fa­mi­lie, sier beste­far Par­viz.

18 PRO­SENT AV KROP­PEN

Shayan ble fløy­et til Hauke­land da­gen etter at ulyk­ken skjed­de. Der ble det slått fast at 18 pro­sent av krop­pen had­de fått tredje­grads for­bren­ning, og han ble holdt i koma i fire da­ger. Kun én for­sør­ger fikk støt­te til å dra med, og den ves­le, sam­men­svei­se­de fa­mi­li­en på tre ble split­tet opp. Hjemme­fra job­bet He­ge in­tenst med å få opp beg­ge beste­for­eld­re­ne. Til slutt tok sko­len reg­nin­gen, og på Hauke­land star­tet en ny hver­dag med smer­ter, sår­stell, håp og ned­tu­rer.

– Da jeg våk­net opp, trod­de jeg at jeg lå langt utpå ei øy. Jeg var helt do­pet i sju da­ger, sier Shayan.

Han kun­ne ikke gå, ikke røre fing­re­ne, og var pak­ket inn i tyk-

Foto: Rei­dar Koll­stad

Beste­for­eld­re­ne Par­viz Ja­li­li­an og Fatemeh Dro­di­an er takk­nem­li­ge for å ha fått Shayan hjem. He­ge Tøn­nes­sen er på be­søk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.