Hva er drøm­men, Start?

Nye ei­ere for­tje­ner heia­rop for å bru­ke mye pen­ger på Start. Men mye kan også gå­tapt på vei­en.

Faedrelandsvennen - - FOR­SI­DE - Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

❞ Nye ei­ere for­tje­ner heia­rop for å bru­ke mye pen­ger på Start. Men mye kan også gå tapt på vei­en.

det er enormt spen­nen­de, det som nå skjer i Start. Sann­syn­lig­vis det mest spen­nen­de som skjer med noen klubb i hele Nor­ge. Pro­sjek­tet med nav­net Start En Drøm AS føl­ges da også av fot­ball­in­ter­es­ser­te i hele Nor­ge. Det er ikke rart:

Nye ei­ere går inn med nye og mye pen­ger. På ad­mi­ni­stra­tiv side er det al­le­re­de på sva­ert kort tid opp­be­man­net med per­soner som hver for seg åpen­bart er sva­ert dyk­ti­ge, med tid­li­ge­re lands­lags­sjef Mor­ten Aa Djup­vik som et (fore­lø­pig) høyde­punkt. Og det uten for­klei­nel­se for ver­ken øko­nomi­di­rek­tør Mor­ten Fru­støl el­ler kom­mer­si­ell di­rek­tør Ei­vind Had­de­land. For ikke å snak­ke om sports­di­rek­tør Tor Kris­ti­an Karl­sen, som har et kon­takt­nett kan­skje in­gen and­re i fot­ball-nor­ge kan matche. I til­legg sen­der dis­se ny­an­set­tel­se­ne sam­let sett ut sig­na­ler om høy, ja sva­ert høy, sports­lig sat­sing. Noe an­net vil­le va­ert un­der­lig. Det ad­mi­ni­stra­ti­ve ap­pa­ra­tets frems­te opp­ga­ve må va­ere å leg­ge til ret­te for de som skal stå for de sports­li­ge pre­sta­sjo­ne­ne.

Fle­re nye spil­le­re ble da også hen­tet inn i al­le­re­de i som­mer­pau­sen. Ad­nan Had­zic, Stef­fen Lie Skå­le­vik, Da­mion Lowe, Kristjan Flo­ki Finn­bo­ga­son og Co­nor O´bri­en er alle spen­nen­de navn. Fle­re av dem kos­tet pen­ger. Finn­bo­ga­son ale­ne rundt tre mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge is­lands­ke medi­er.

må Vi nes­ten­som har kly­pe sit­tet oss på tri­bu­nen i ar­men: år Skjer etter det­te år, i vår kja­ere klubb? Hvor over­skrif­te­ne i man­ge år har va­ert pre­get av det mot­sat­te av ny­an­set­tel­ser og ny­an­skaf­fel­ser. Og hvor ned­rykk­s­kam­pe­ne sy­nes å ha va­ert det mange­dob­belte av opp­rykk­s­kam­pe­ne.

Men folk har ikke bare kom­met inn. Noen har også brått for­svun­net ut. Først og fremst Stei­nar Pe­der­sen, som det var så om å gjø­re for Start å hen­te fra Jerv for mind­re enn to år si­den. Og der­et­ter Erik Ruth­ford Pe­der­sen.

Ja­da. Jeg vet det. Alle vet det. Tre­ne­re le­ve­re usik­kert. Og det er spe­si­elt at ho­ved­tre­ne­rens far er keeper­tre­ner. Men sist­nevn­te er ikke en hvil­ken som helst far og keeper­tre­ner. Han er Mis­ter Start, med na­er­me­re 50 års inn­sats for klub­ben. Og de som nå sty­rer klub­ben har ikke klart å for­kla­re meg som tri­bune­sli­ter hvor­for det var så vik­tig å bli kvitt Stei­nar Pe­der­sen ak­ku­rat nå, med noen få kam­per igjen, så len­ge la­get lå på opp­rykk­s­plass? Det er kan­skje naivt tenkt, men hvis be­grun­nel­sen for ek­sem­pel var at la­get spil­te dår­lig el­ler kje­de­lig fot­ball; kun­ne de ikke sagt det? Og at de even­tu­elt vil­le ha en tre­ner med en an­nen til­na­er­ming?

Ifor­len­gel­se­nal­vor­lig spørs­mål:av det­te de lig­ger som et nå enda sty­rer­mer klub­ben har ikke klart å for­kla­re meg som tri­bune­sli­ter hva som egent­lig er vi­sjo­nen for nye Start. «Får vi til det­te, blir det

fot­ball­fe­ber i byen», sa Even Øgrey Brands­dal for noen må­ne­der si­den, da ryk­te­ne om nye ei­ere be­gyn­te å gå. Han sa også at må­let var «å ska­pe stolt­het for Sør­lan­det».

Jeg hei­er på Øgrey Brands­dal. Han snak­ker ofte i sto­re ord. Og han har åpen­bart lagt ned en stor inn­sats for klub­ben. Nett­opp den inn­sat­sen var tro­lig av­gjø­ren­de for at man­ge år med knall­har­de tak etter byg­gin­gen av taps­slu­ket Sør Are­na, etter hvert ga re­sul­ta­ter. For det var ikke noe kon­kurs­bo de nye ei­er­ne over­tok. I 2016 gikk Start med noe så sjel­dent som over­skudd, hele fem mil­lio­ner kro­ner. Der­et­ter frisk­meld­te Fot­ball­for­bun­det Start øko­no­misk. El­ler som vi skrev da­gen før na­sjo­nal­da­gen i vår: «Start hav­ner i grønn sone øko­no­misk. Det har ald­ri skjedd før». Kon­kret be­tyd­de det at NFF men­te Start had­de god øko­no­misk sty­ring.

Det­te før­te blant an­net til at Start kun­ne si nei til selv­es­te Mol­des bud på Hå­kon Op­dal. Det må ha va­ert man­ge år si­den noe lik­nen­de skjed­de.

Og når det had­de gjel­der len­ge spil­le­re: ter­pet Start­sinn bud- le­del­se ska­pet om at man­ge tid­li­ge­re år med mer el­ler mind­re usik­re kjøp av uten­lands­ke spil­le­re var for­bi. Nå skul­le kub­ben bli det den egent­lig all­tid bur­de va­ert: lo­kal. Start skul­le va­ere Sør­lan­dets lag. Av, for og med sør­len­din­ger, så langt som mu­lig.

Det var ikke bare for­di klub­ben ikke had-

de pen­ger til å hen­te dyre for­sterk­nin­ger uten­fra. Det var for­di det var rik­tig. El­ler som Øgrey Brands­dal sa for mind­re enn et år si­den, i no­vem­ber i fjor, da det var klart at det ble hele 14 sør­len­din­ger i 2017-trop­pen: «Det er det­te Sør­lan­det har spurt om over en lang pe­rio­de. Vi som job­ber i Start, job­ber på veg­ne av Sør­lan­det».

Fan­tas­tisk. Foren vi­sjon. Foren k jaer li g het­ser k la e ring til Star tog til­lands de­len: Vi som job­ber for Start, job­ber på veg­ne av Sør­lan­det.

Oden vold­som­meg opp­fat­tet­nå skal Men sats­tin­gensom­jeg jeg vokte­en lu­rer gam­mel­vi meg­på har hvor­dan­for sett grine­bi­ter.å hit­til,bli vil bli først vi­dere­før­tog fremst på på spil­ler­si­den. ad­mi­ni­stra­tivOg hva side, vil det vil bety? In­gen av de nevn­te spil­ler­ne som ble hen­tet inn i som­mer, var fra Sør­lan­det. Vil vi se sam­me ut­vik­ling når nes­te over­gangs­vin­du åp­ner?

Det vil i så fall sik­kert bety at vi får se sva­ert gode spil­le­re på Sør Are­na. Men vil vi tri­bune­sli­te­re der­med mis­te mu­lig­he­ten til å se lo­ka­le gut­ter? Vil det bli plass til dem? Vil de få rom til å ut­vik­le seg? Vil Start bli den na­tur­li­ge klub­ben for en lo­ven­de ten­åring fra Helle­myr, Ven­ne­sla, el­ler Man­dal?

El­ler blir bare Start en drøm?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.