Kun pen­ger til de­ler av Kje­vik-vei­en

Sta­tens veg­ve­sen har kun fun­net pen­ger til å byg­ge ut førs­te del av den nye vei­en til Kje­vik. I til­legg må bi­lis­te­ne ta største­de­len av reg­nin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te var det bes­te vi kun­ne få til. Jeg opp­le­ver at vi har fått til en god del in­nen­for re­la­tivt tran­ge ram­mer, sier Dag­finn Fløy­stad, av­de­lings­di­rek­tør i Sta­tens veg­ve­sen i Vest- ag­der.

Han kun­ne fre­dag ori­en­te­re om Sta­tens veg­ve­sens for­slag til hand­lings­pro­gram for de nes­te seks åre­ne (2018-23). Her lig­ger det in­ne:

●●Pen­ger til opp­start av Gart­ner­løk­ka-pro­sjek­tet.

●●Vi­de­re ut­byg­ging av riks­vei 9 gjen­nom Se­tes­dal.

●●Opp­start av ut­byg­gin­gen av ny vei til Kje­vik.

Det har knyt­tet seg størst spen­ning til hvor mye som kom til Kje­vik.

Sta­tens veg­ve­sen fore­slår å be­vil­ge 350 stat­li­ge mil­lio­ner til vei­en i pe­rio­den 2018-23. Da vil Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­re å byg­ge ut strek­nin­gen Ti­me­nes-ham­re (fram til elva). Det skal va­ere full stan­dard på strek­nin­gen og bom­pen­ger. Vi­de­re ut­byg­ging helt fram til Kje­vik må ven­te.

Det er lagt opp til en be­ty­de­lig bruk av bom­pen­ger for å få til den­ne ut­byg­gin­gen. He­le 580 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi må byg­ge mer trinn­vist enn vi had­de tenkt, men vi me­ner det skal gå, sa re­gion­vei­sjef Kjell In­ge Da­vik i sin pre­sen­ta­sjon.

En bygge­start kan ikke ven­tes før etter 2020.

PRIORITERER HAMRESANDEN

Strek­nin­gen skal ha fire felt og tun­nel gjen­nom Mone­heia og alt­så stan­se ved Ham­re som lig­ger ikke langt fra ben­sin­sta­sjo­nen på Hamresanden.

Der­med skal sis­te del byg­ges ut etter 2023 iføl­ge for­sla­get som nå sen­des ut på hø­ring.

I en lo­kal ori­en­te­ring hos Sta­tens veg­ve­sen på Ri­ge på fre­dag sa Dag­finn Fløy­stad det­te om hvor­for de har prio­ri­tert å byg­ge ut førs­te del av strek­nin­gen:

– Vi har sagt at vi fø­ler et tungt an­svar for den de­len som går gjen­nom Hamresanden der mil­jø, sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het er den størs­te ut­ford­rin­gen.

BOM­PEN­GER

Der­med blir det alt­så en løs­ning for den tungt tra­fik­ker­te vei­en for­bi Hamresanden. Men bi­lis­te­ne må fort­satt kjø­re på da­gens vei nord for rulle­ba­nen fram til man har fått pen­ger til res­ten av ny Kje­vik-vei.

Al­ter­na­ti­vet kan va­ere at by­sty­ret be­stem­mer seg for å full­fi­nan­siere sis­te del av vei­en ved hjelp av bom­pen­ger. Men det vil bli en omstridt sak i lo­kal­po­li­tik­ken.

– Det er ikke noe vi kom­mer til å fore­slå. Det må i så fall kom­me som et lo­kalt ini­tia­tiv, sier Dag­finn Fløy­stad til Faed­re­lands­ven­nen.

Nå skal for­sla­get ut på hø­ring før det blir tatt en en­de­lig be­slut­ning etter nytt­år.

Pri­sen for he­le pro­sjek­tet Ti­me­nes-kje­vik er satt til 1,65 mil­li­ar­der for strek­nin­gen på fem kilo­me­ter.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re er ikke for­nøyd med at det går mot en stykke­vis ut­byg­ging.

– Vi må jo kon­sta­te­re at vei­di­rek­tø­ren ikke føl­ger opp opp­ford­rin­gen fra Stor­tin­get om at vei­en skal byg­ges som en hel­het­lig strek­ning. Det er bra at det kom­mer i gang, men det er ikke til­freds­stil­len­de at den sis­te de­len ikke blir bygd. Det er her den sam­funns­nyt­ti­ge de­len lig­ger i form av re­du­sert reise­tid. Ny vei åp­ner også for en stor ut­byg­ging av na­e­rings­virk­som­het på Kje­vik, sier han.

BED­RING I SE­TES­DAL

For­sla­get til hand­lings­pro­gram er la­get på bak­grunn av Na­sjo­nal trans­port­plan som er ved­tatt av Stor­tin­get. Her fore­slår veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen blant an­net at ut­byg­gin­gen av riks­vei 9 gjen­nom Se­tes­dal fort­set­ter.

– Det er gle­de­lig at vi får av­kla­ring av en suk­ses­siv ut­byg­ging av riks­vei 9, sa re­gion­vei­sjef Kjell In­ge Da­vik i sin pre­sen­ta­sjon.

Den førs­te ut­byg­gin­gen er Bjør­narå-opte­støyl som er fem kilo­me­ter og som vil kos­te rundt 130 mil­lio­ner. Det­te er en strek­ning som lig­ger mel­lom Val­le og Byk­le og ut­byg­gin­gen star­ter i 2018.

Der­et­ter føl­ger strek­nin­gen Beste­land - Hel­le like sør for Rys­stad før man går i gang med Rote­mo­lun­den. Rote­mo lig­ger nord for Val­le.

Det blir også opp­start på Bykle­støy­la­ne-hos­le­mo mel­lom Byk­le og Hov­den.

Det er satt av 350 mil­lio­ner til vei­en de kom­men­de seks åre­ne.

OPP­START GART­NER­LØK­KA

Det er også fore­slått pen­ger til opp­start Gart­ner­løk­ka-pro­sjek­tet. Men de førs­te stat­li­ge mid­le­ne kom­mer ikke før i 2022 (50 mil­lio­ner). I 2022 og 2023 kom­mer det 250 mil­lio­ner i stat­li­ge mid­ler. Før den tid kom­mer det bom­pen­ger.

Bygge­start for det­te pro­sjek­tet er usik­kert. Det blir en gang før 2023.

Pro­sjek­tet er på til sam­men tre mil­li­ar­der kro­ner og om­fat­ter både ny vei, gang- og syk­kel­vei­er, kol­lek­tiv­felt og jern­bane. Det skal løse opp he­le den knu­ten som er rundt Gart­ner­løk­ka der det ofte er kø og dår­lig fram­kom­me­lig­het.

To­talt sett skal det­te fi­nan­sie­res med 1,8 mil­li­ar­der i bom­pen­ger og res­ten i of­fent­li­ge mid­ler.

En om­leg­ging av Havne­gata og ny Vest­re Strand­gate er ikke en del det­te pro­sjek­tet.

FOTO: KJELL IN­GE SØREI­DE/STA­TENS VEGV

De er kun fun­net pen­ger til den de­len av Kje­vik-vei­en som går fram til Top­dals­elva. Pen­ger til den sis­te strek­nin­gen vil ikke kom­me før etter 2023 iføl­ge for­sla­get fra Sta­tens veg­ve­sen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Av­de­lings­di­rek­tør i Sta­tens veg­ve­sen, Dag­finn Fløy­stad, ori­en­ter­te om for­sla­get fre­dag for­mid­dag. Her sam­men med Met­te Kirk­hus Jo­han­sen, fag­le­der sam­ferd­sel i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

Sta­tens veg­ve­sen har ikke fun­net pen­ger til å byg­ge ut vei­en helt fram til Kje­vik. Den­ne skal etter pla­nen gå sør for rulle­ba­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.