Ung­dom­men og bo­lig­mar­ke­det

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN PENSJONISTPARTIET

For­skjell s sam­fun­net har nå kom­met i den si­tua­sjo­nen at yng­re men­nes­ker får sto­re øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger for å kom­me seg inn på bo­lig­mar­ke­det i sen­tra­le om­rå­der der de fles­te ar­beids­plas­se­ne lig­ger.

●●Rente­ni­vå­et er nå hel­dig­vis lavt for ti­den, men uten egen­ka­pi­tal og for­eld­re med god øko­no­mi er det vans­ke­lig å skaf­fe seg lån til egen bo­lig. Bo­lig­spa­ring har rik­tig­nok blitt noe ut­vi­det, men hva hjel­per det­te hvis man ikke har inn­tek­ter som av­set­tes til spa­ring? For noen ti­år til­ba­ke var det­te med so­si­al bo­lig­byg­ging med støt­te av stat, kom­mu­ner og hus­ban­ken vik­tig for å skaf­fe be­folk­nin­gen ri­me­li­ge bo­li­ger. Hvor­for sat­ses det ikke mer på det­te i dag? Er det slik at ei­en­doms­ut­vik­le­re/spe­ku­lan­ter snart har over­tatt he­le bo­lig­mar­ke­det? Ett ek­sem­pel er at de som vil stu­de­re ved UIA er helt av­hen­gig av det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det. Hvor­for kan det ikke byg­ges for­holds­vis enk­le bo­li­ger som ikke tar knek­ken på øko­no­mi­en?

Her er det ty­de­lig at inn­fly­tel­ses­rike po­li­ti­ke­re har sov­net som føl­ge av sin egen vel­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.