Vel­kjen­te to­ner fra ad­vo­kat Sjø­din

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GE D. HANS­SEN Retts­kom­men­ta­tor

Ad­vo­kat Ar­vid Sjø­din rea­ge­rer kraf­tig på min an­mel­del­se av bo­ken «Dra­pe­ne i Bane­heia».

●●Det er ikke uven­tet. Sjø­din er jo Vig­go Kris­ti­an­sens for­sva­rer for ti­den.

Til­lat meg føl­gen­de kor­te til­svar:

Nei, Sjø­din, jeg er ikke forut­inn­tatt!

Jeg har et åpent sinn – ak­ku­rat som by­ret­ten, lag­manns­ret­ten og kom­mi­sjo­nen for gjen­opp­ta­kel­se av straffe­sa­ker har hatt ved be­vis­vur­de­rin­gen.

For en ad­vo­kat er det sik­kert vans­ke­lig å for­døye at be­g­ja­e­rin­gen om gjen­åp­ning er av­vist fem gan­ger. Den sjet­te be­g­ja­e­rin­gen lig­ger nå på kom­mi­sjo­nens bord, ført i pen­nen av ad­vo­kat Sjø­din.

Jeg blir ikke over­ras­ket om det blir en ny skuf­fel­se for ad­vo­ka­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.