Ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD M. DJØSELAND

Det har den sis­te ti­den va­ert en del opp­merk­som­het om­kring ca. 130 unge asyl­sø­ke­re som har hatt så­kalt mid­ler­ti­dig opp­holds­til­la­tel­se rundt hon­ning­kruk­ka vår, og som nå skal tvangs­ut­sen­des fra Nor­ge så snart de fyl­ler 18 år.

●●Det bør va­ere av in­ter­es­se å se på en del fak­tis­ke for­hold og rea­li­te­ter, og la for­nuf­ten rå­de litt, i ste­det for ba­re å la seg full­sten­dig sty­re av fø­lel­ser og godt, vel­ment hjerte­lag.

Per­son­lig er jeg sva­ert skep­tisk til he­le ord­nin­gen med så­kalt mid­ler­ti­dig opp­hold, for­di det­te lett kan ska­pe urea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger både hos asy­lan­ten, hans på­rø­ren­de/fa­mi­lie, samt øv­ri­ge kon­takt­per­soner. Si­den det mid­ler­ti­di­ge opp­hol­det gjer­ne strek­ker seg over fle­re år, vil asy­lan­ten lett knyt­te seg til både per­soner og opp­holds­sted. Tvun­gen re­tur vil da opp­le­ves unø­dig og eks­tra be­las­ten­de, opp­ri­ven­de og vans­ke­lig, både for asy­lan­ten og øv­ri­ge in­volver­te.

Det er ”opp­lest og ved­tatt” at de al­ler fles­te asyl­sø­ke­re i den­ne al­ders­grup­pen ikke er re­el­le asyl­sø­ke­re, men er ut­sendt av for­eld­re og and­re på­rø­ren­de for å tje­ne pen­ger. Hvem tror vel at en – ofte usko­lert – ung­dom på 14-15 år vil set­te både liv og helse på spill for å kom­me til et land han knapt har hørt nav­net på tid­li­ge­re? Det er all mu­lig grunn til å tro, at der­som dis­se mid­ler­ti­di­ge opp­holds­til­la­tel­se­ne blir va­ri­ge, så vil søk­na­de­ne om fa­mi­lie­gjen­for­ening gans­ke snart be­gyn­ne å strøm­me inn. Det vil va­ere et far­lig sig­nal å sen­de ut.

Og det er im­po­ne­ren­de å se hvor man­ge for­eld­re/søs­ken/ beste­for­eld­re/tan­ter & onk­ler osv. dis­se asyl­sø­ker­ne i gjen­nom­snitt har. For vårt eget bes­te bør vi der­for av­skaf­fe he­le ord­nin­gen med mid­ler­ti­dig opp­hold for den­ne grup­pen, og i ste­det sat­se på en langt grun­di­ge­re grense­kon­troll med på­føl­gen­de for­enk­let og me­get rask saks­be­hand­ling, og der­et­ter rask re­tur av alle åpen­bart grunn­løse asyl­sø­ke­re. Og for at de ikke skal for­svin­ne mens de ven­ter – slik som nå – så bør vente­ti­den til en­de­lig re­sul­tat fore­lig­ger, til­brin­ges i luk­ket mot­tak. Det bur­de va­ere en selv­føl­ge.

Nor­ge først – all­tid. Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.