QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NAERT -

1. Hvil­ken krig var­te fra 1914 til 1918? 2. Hvil­ken kri­mi­nal­ro­man­de­tek­tiv fra O slo­er over­kon­sta­bel Finn Jer­ven og be­tjent Ha­rald Bre­de na­ere med­ar­bei­de­re av?

3. Hva er det bil­de av på bak­si­den av 10 kro­ners­myn­te­ne, alt­så på mot­satt side av bil­det av kong Ha­rald?

4. Hvem pre­sen­ter­te i 1838 et al­fa­bet hvor hver bok­stav er en kom­bi­na­sjon av kor­te og lan­ge sig­na­ler?

5. I hvil­ken lag­idrett lig­ger det en tre­po­engs­lin­je 6,25 me­ter fra kur­ven?

6. Hva er en brug­de?

7. Hvem ut­vik­let gløde­lam­pen pa­ral­lelt med tys­ke­ren Gö­bel og bri­ten Swan, og kal­les «gløde­lam­pens far»?

8. Hvil­ken stat­lig etat ad­mi­ni­stre­rer ord­nin­gen med barne­trygd i Nor­ge?

9. Hva slags stor mu­sikk­fes­ti­val er Mol­de kjent for?

10. Hvem har skrevet ro­ma­nen bak fil­men «Mise­ry»?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.