– Hå­per pub­li­kum buer, skri­ker og hei­er

Bu­du­c­nost er sva­ert be­ryk­tet for sin hjemme­bane. Nå ber Vi­pers om at pub­li­kum he­ver sitt nivå - og på­vir­ker både mot­stan­der­ne og dom­mer­ne lør­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Nå li­ker jeg ikke å bru­ke or­det krig i idrett, men nå mø­ter vi et lag som spil­ler langt over den gren­sen som vi er vant med. Jeg sier rett ut at jeg hå­per pub­li­kum vil hjel­pe oss til å på­vir­ke både mot­spil­ler­ne og dom­mer­ne, sier Vi­pers-tre­ner Kenneth Gab­ri­el­sen.

Lør­dag etter­mid­dag spil­ler Vi­pers ti­de­nes førs­te Cham­pions League-kamp på Sør­lan­det. I lys av for­ri­ge helgs tap for Metz, er kam­pen uhy­re vik­tig for Vi­pers i alle fall der­som de i grunn­spil­let skal leg­ge grunn­la­get for et mu­lig avan­se­ment fra ho­ved­run­den. Mot la­get som slo tys­ke Bie­tig­heim i for­ri­ge kamp med åtte mål, vet spil­ler­ne at de må løf­te seg sam­men­lig­net med hva de hit­til har vist i den nors­ke liga­en.

BER PUB­LI­KUM BUE

Nå ber Vi­pers om at også pub­li­kum he­ver seg, og gjør sitt til at Aqua­ra­ma blir en fest­ning.

– Det kan bety for­skjell på sei­er og tap, sier Gab­ri­el­sen.

– Hva kan kon­kret ber du pub­li­kum om å gjø­re?

– Vi tak­ker ja til alt som he­ter bu­ing og engasjement når Vi­pers ikke har bal­len. Og er det tendens til pas­sivt spill el­ler at Bu­du­c­nost spil­ler stygt, så hå­per jeg vir­ke­lig at pub­li­kum lar seg høre. Det­te hand­ler ikke om å va­ere usports­lig, men om at vi må kun­ne leg­ge oss på sam­me lin­je som sup­por­ter­ne til mot­stan­der­ne i Euro­pa gjør, sier Gab­ri­el­sen.

– PUB­LI­KUM KAN HJEL­PE OSS

Katrine Lun­de har spilt Cham­pions League-hånd­ball i man­ge år, og vet hva det vil si både å ha et en­tu­si­as­tisk pub­li­kum i ryg­gen og imot seg.

– Pub­li­kum kan bi­dra mye til vår for­del hvis de øns­ker det, ved å bue, skri­ke og hoie, sier Lun­de.

Hun for­tel­ler at å møte Bu­du­c­nost i Mon­te­ne­gro er blant ver­stin­ge­ne i klas­sen.

– Der har jeg opp­levd spyt­ting, kas­ting av øl­flas­ker, myn­ter og kor­ker, sier Lun­de.

– Hvor langt vil du be Aqua­ra­ma-pub­li­kum­met om å gå?

– Det kan jeg ikke si på trykk... Men alt det de kan lage av liv gea­rer oss opp og hjel­per oss. Bu­ing og skri­king på­vir­ker dom­mer­ne, sier stjerne­mål­vak­ten.

STØR­RE HJEMMEBANEFORDEL

Sports­sjef Pe­der Lang­feldt ber også om en mer syd­landsk stem­ning og stør­re li­den­skap på tri­bu­nen.

– Aqua­ra­ma-pub­li­kum­met er fan­tas­tis­ke, i norsk måle­stokk. Lan­dets de­si­dert bes­te. Li­ke­vel er det et styk­ke opp til de mest pa­trio­tis­ke ba­ne­ne i Euro­pa, sier Lang­feldt - og leg­ger til:

– Jeg skul­le gjer­ne sett at det var enda mer li­den­skap i Aqua­ra­ma. Jeg ber ikke om usports­lig opp­tre­den, slik man kan opp­le­ve i Euro­pa, men jeg øns­ker stør­re pa­trio­tis­me, slik at vi får den sam­me hjemme­bane­for­de­len som man­ge and­re lag har.

– VIL TES­TE DOM­MER­NE

– Jeg sy­nes Vi­pers-pub­li­kum­met er i en egen klas­se i Nor­ge, men de har mye å gå på sam­men­lig­net med de ver­ste ste­de­ne i Euro­pa, sier Linn Jørum Sul­land, som har lang Cham­pions League-er­fa­ring.

– Blir mot­stan­der­ne psy­ket ut av et en­tu­sia­tisk hjemme­pub­li­kum?

– Jeg tror det kan va­ere en for­del når de spil­ler stygt. Og det kom­mer de til å gjø­re. De kom­mer til å tes­te ut hvor dom­mer­ne leg­ger lis­ten, sier Sul­land.

VI­PERS TAR GREP

Dag­lig le­der Ter­je Mar­cus­sen for­tel­ler at speak­er To­re Løv­land får en nøk­kel­rol­le i å geare opp pub­li­kum.

– Vi så det på speaker­tje­nes­ten på kam­pen i Metz, og har bedt To­re om å va­ere enda mer pro­vi­pers. Han kan ikke bue, det er det pub­li­kum som må gjø­re, men han kom­mer om­trent til å sit­te blant sup­por­ter­ne. Det­te hand­ler om at vi må lage Aqua­ra­ma til et fort, sier Mar­cus­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Vi­pers-tre­ner Kenneth Gab­ri­el­sen vil ha full fyr både blant Vi­pers­spil­ler­ne og pub­li­kum i Aqua­ra­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.