– Sett deg ned og hold kjeft!

Skole­ele­ve­ne vet ikke at det er en skue­spil­ler blant pub­li­kum i «An­ne Franks Søs­ken». Ka­rak­te­rens flykt­ning­kri­tis­ke re­plik­ker vek­ker har­me hos ung­dom­men. Ju­di (14) rop­te ut: – Sett deg ned og hold kjeft!

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Jeg ble sint og lei meg da hun be­gyn­te å rope så slem­me ting om flykt­nin­ger. Jeg or­ket rett og slett ikke høre på det, og vil­le at hun skul­le slut­te.

Det sier Ju­di Man­sur (14) som tors­dag så skue­spil­let «An­ne Franks Søs­ken» i Kil­den sam­men med sin klas­se fra Tinn­tjønn sko­le i Søg­ne. Tinn­tjønn er en av et ti­talls sko­ler fra Sør­lan­det som de sis­te uke­ne har blitt in­vi­tert til fore­stil­lin­gen som ba­se­rer seg på da­gens flykt­nings­trøm i Euro­pa.

– Må­let er å bi­dra til dia­log mel­lom men­nes­ker som ikke van­lig­vis snak­ker sam­men. Fore­stil­lin­gen ska­per ofte så ster­ke reaksjoner blant de unge at man­ge rei­ser seg midt un­der styk­ket, sier tea­ter­sjef Bir­git Ama­lie Nils­sen.

Hand­lin­gen føl­ger en norsk jen­te med sy­ris­ke for­eld­re, som blir kas­tet ut av Nor­ge få år før den sy­ris­ke bor­ger­kri­gen bry­ter ut. Hun ut­set­tes for pro­sti­tu­sjon, ra­sis­me og fat­tig­dom. Jen­ta kla­rer til slutt å kom­me seg til­ba­ke til Nor­ge, men opp­le­ver at få vil hjel­pe hen­ne.

Mot slut­ten av det in­ter­ak­ti­ve styk­ket hen­ven­der ho­ved­skue­spil­ler Sarah Macdo­nald Ber­ge seg til pub­li­kum, og pre­si­se­rer hvor skuf­fet hun er over nord­menns hjelp.

Vet dere hva jeg sy­nes er ver­re enn at ikke en enes­te en av dere er vil­li­ge til å gjø­re noe mer enn å gi bort ut­vas­ke­de t-skjor­ter? Dere lar det ikke bare skje. Dere går faen meg på tea­ter for at skjeb­nen vår skal be­rø­re dere, og gå hjem med god sam­vit­tig­het.

Sce­nen blir der­et­ter over­tatt av skue­spil­ler Ka­ri On­stad, som er plas­sert ano­nymt i sa­len. On­stad rei­ser seg, og la­ter som hun er en av pub­li­kum og be­gyn­ner å rope:

Det­te her gid­der jeg ikke høre på. Å sam­men­lig­ne det som skjer i Euro­pa i dag, med det som skjed­de un­der and­re ver­dens­krig er gro­tesk (...) Vi skal lik­som sit­te her og høre på den­ne van­vit­ti­ge tris­te his­to­ri­en, og så skal vi lik­som sy­nes så synd på alle dis­se ut­len­din­ge­ne at vi bare åp­ner gren­se­ne.

Gjen­nom hele styk­ket er det en ty­de­lig mur­ring fra sa­len, men når On­stad rei­ser seg, bry­ter ung­dom­men ut i full pro­test. Fle­re buer og ro­per, men den ster­kes­te re­ak­sjo­nen er å fin­ne fra Tinn­tjønn-ele­ven Ju­di, som selv har va­ert flykt­ning.

VAR SELV EN AV DEM

Ju­di Man­sur (14) har kun bodd i Nor­ge i fire år. Ju­di kom­mer nem­lig fra Sy­ria, og an­kom Nor­ge som flykt­ning.

Du rop­te «sett seg ned, og hold kjeft» fle­re gan­ger. Hvor­for gjor­de du det?

– For­di det gjor­de meg lei meg. Jeg kom­mer fra Sy­ria, og vet hvor­dan det egent­lig er der, sier 14-årin­gen.

Som res­ten av sa­len skjøn­te ikke Ju­di at Ka­ri On­stad var en av skue­spil­ler­ne.

– Jeg har det vel­dig bra nå som jeg er i Nor­ge. Men gjen­nom skue­spil­let be­gyn­te jeg å ten­ke på alle hjem­me, og fikk vondt i hjer­tet, sier hun.

Selv kan hun ikke re­la­te­re seg til de ra­sis­tis­ke ut­sag­ne­ne.

– Alle i Nor­ge har va­ert vel­dig

snil­le med oss, men jeg vet jo at det er man­ge and­re som opp­le­ver sån­ne kom­men­ta­rer, sier Ju­di.

«An­ne Franks Søs­ken» er også ba­sert på san­ne his­to­ri­er om flykt­nin­ger som har kom­met til Nor­ge, og som selv del­tar i styk­ket. Etter fore­stil­lin­gen ble Ju­di tak­ket av dem og tea­ter­sje­fen.

– Takk for at du var så mo­dig, sa Nils­sen til Ju­di.

DEL­TE ME­NIN­GER

Som tit­te­len til­si­er, blir det dratt man­ge pa­ral­lel­ler mel­lom ho­ved­per­sonens opp­le­vel­ser, til «An­ne Franks Dag­bok» og jøde­ut­ryd­del­sen.

– Jeg mener ab­so­lutt det kan dras pa­ral­lel­ler til «An­ne Franks Dag­bok», for før An­ne Frank-fa­mi­li­en var An­ne Frank-fa­mi­li­en , var de kun en flykt­ning­fa­mi­lie som søk­te om asyl. Så jeg trek­ker i stør­re grad pa­ral­lel­ler til 30-tal­let, alt­så hvor­dan vi rea­ge­rer når en kri­se er på vei, sier Nils­sen.

Tea­ter­sje­fen leg­ger til at man­ge er kri­tis­ke til kob­lin­gen, og at ka­rak­te­ren til skue­spil­ler On­stad der­for også får va­ere kri­tisk.

– Vi har også sett at noen få er eni­ge med ut­sag­ne­ne til skue­spil­ler On­stad. Fle­re har klap­pet, og en gang var det en ung gutt som tok en nazi­hil­sen, sier hun.

Skue­spil­ler On­stad pre­si­se­rer at sym­pa­ti­sø­re­ne som re­gel er i mindre­tall, og at de fles­te rea­ge­rer sterkt imot hen­nes rol­le.

– Det er helt nød­ven­dig med eks­tra skue­spil­le­re til den­ne pro­duk­sjo­nen, for det opp­le­ves vel­dig trau­ma­tisk. Det er en tøff rol­le å ha, så jeg tel­ler ned til fore­stil­lin­gen er fer­dig. Men jeg gjør det for­di det er vik­tig, og trøs­ten er at det vek­ker ele­ve­nes har­me, sier On­stad.

Det var en an­nen skue­spil­ler som i ut­gangs­punk­tet had­de On­stads rol­le, men rol­len ble for tøff for hen­ne.

– Det har va­ert folk i pub­li­kum som kom­mer mot meg og vil slå meg. En gang vak­ten var litt for langt unna, ble det re­gel­rett skum­melt, sier On­stad. Tea­ter­sje­fen leg­ger til:

– Vi er i sva­ert stol­te av dem som rei­ser seg opp, for det er tøft å si imot. Hoved­po­en­get med å se til­ba­ke på his­to­ri­en er at vi la­erer av den slik at den ikke re­pe­te­rer seg, sier hun.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ju­di Man­sur (14) fra Tinn­tjønn sko­le i Søg­ne reis­te seg opp un­der fore­stil­lin­gen «An­ne Franks søs­ken», og ba skue­spil­le­ren som er ne­ga­tiv til flykt­nings­strøm­men om å set­te seg ned.

14 år gam­le Ju­di Man­sur hyl­les for sin re­ak­sjon i Kil­den.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ju­di blir hyl­let av skue­spil­ler­ne og flykt­nin­ge­ne som del­tar i skue­spil­let. Fra venst­re: Ro­ger Op­pe­dal Paul­sen, He­ge O. En­ger, Sarah Macdo­nald Ber­ge, Ja­per Abo yemen,jwan Mo­ha­mad og Akhmad Alk­he­der. De tre sist­nevn­te skue­spil­ler­ne er selv flykt­nin­ger...

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Skole­ung­dom­men fikk i star­ten av skue­spil­let selv «stå på sce­nen», og fikk opp­le­ve på krop­pen hvor­dan det er å va­ere sper­ret in­ne bak gjer­der og ikke kun­ne be­ve­ge seg.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Skue­spil­ler Ka­ri On­stad inn­tar sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.