Da red­nings­skøy­ta gikk rundt, måt­te mann­ska­pet hop­pe i sjø­en.

Det tok ett år før skip­pe­ren var til­ba­ke på jobb.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

– Det gjor­de utro­lig godt å kom­me om­bord igjen. Det er som å kom­me hjem, sier 64-årin­gen.

Han fikk en kraf­tig ska­de i skuld­ra som føl­ge av ulyk­ken, en ska­de som var så­pass al­vor­lig at han måt­te ope­re­res på syke­hus. I over et år har han va­ert syke­meldt, og like len­ge har han ven­tet på at skuld­ra skul­le le­ges.

– Det har va­ert vel­dig stres­sen­de å gå syke­meldt og ikke helt visst om jeg vil­le bli frisk nok til å be­gyn­ne igjen. Jeg er ab­so­lutt ikke klar for pen­sjo­nist­li­vet ennå, og i alle fall ikke så brått, sier Jo­han­sen.

Hen­del­sen på Lis­ta 29. sep­tem­ber i fjor var sva­ert dra­ma­tisk. For først kom mel­din­gen om at to var falt i sjø­en i stor­men den kvel­den. De had­de va­ert på mo­lo­en i Bor­haug da en stor bøl­ge tok dem.

FARLIG ULYK­KE

– Jeg had­de en vel­dig dår­lig fø­lel­se da vi ble til­kalt. Å hav­ne i sjø­en i et slikt va­er er skik­ke­lig farlig, sier Jo­han­sen.

Det vis­te seg at den ene per­sonen had­de kom­met seg opp av ha­vet før «Ae­gir» kom til Bor­haug. Red­nings­skøy­ta ble der­et­ter satt inn i sø­ket etter den sis­te sav­ne­de.

– Vi måt­te kjø­re på sak­te fart på grunn av høye bøl­ger. Men det gikk greit for­di vi fikk dem på skrå bak­fra, for­tel­ler han.

Så kom en te­le­fon om at det ikke len­ger var mu­lig å få tak dem via Vhf-ra­dio­en. Det vis­te seg at den stod på feil ka­nal. Der­med reis­te Jo­han­sen seg for å fin­ne rik­tig ka­nal, og opp­merk­som­he­ten var ret­tet mot det i noen se­kun­der. I sam­me øye­blikk kom en vold­som brott­sjø helt over­ras­ken­de.

– Bå­ten la seg over, vip­pet rundt en gang og så en gang til, for­tel­ler han.

KAOS I STYREHUSET

Det var kaos i styrehuset, med tre menn og ting som ble kas­tet rundt. Jo­han­sen har tro­lig holdt seg så hardt fast i arm­le­net at det har vridd ar­men hans og der­med for­år­sa­ket skul­der­ska­den.

De gjor­de et for­søk på å få bå­ten i gang, og fikk star­tet en av mo­to­re­ne. Men ro­ret fun­ger­te ikke. Dess­uten gikk brann­alar­men.

– Jeg så ned i bys­sa, og det så ut som det var mas­se hvit røyk der. Da trod­de jeg jo det var brann om bord, sier han. Det vis­te seg imid­ler­tid å va­ere pul­ver fra brannslok­nings­ap­pa­ra­tet.

Men da var det i alle fall ikke mer å lure på, de måt­te eva­ku­ere. De fikk på seg red­nings­drak­te­ne og til­kal­te hjelp. Hjel­pen var kjapt på plass, for et he­li­kop­ter drev søk etter den sav­ne­de like over ho­de­ne de­res.

– Vi hop­pet i sjø­en og ble raskt pluk­ket opp, for­tel­ler Jo­han­sen.

SIKKERHETSBELTE

Han har tenkt mye på om de kun­ne gjort noe an­ner­le­des, men kla­rer ikke å se hva det skul­le va­ert.

– Vi måt­te jo va­ere der vi var i et for­søk på å fin­ne den sav­ne­de. Og da var va­e­ret som det var – og brott­sjø­en kun­ne in­gen for­ut­si, sier han.

Men han har la­ert seg én ting, nem­lig å ha på sikkerhetsbelte i et slikt va­er. Det er ikke på­bud om det, men for egen sik­ker­het vil han bru­ke det he­ret­ter.

– Jeg var spent på om jeg vil­le få en psy­kisk re­ak­sjon av å kom­me om­bord igjen, men jeg har det ak­ku­rat som før. Det­te er bare en

helt topp ar­beids­plass, sier han.

MYE DRAMA

Han har va­ert på red­nings­skøy­ta i 45 år. Og selv om fjor­årets hen­del­se er hans størs­te drama om­bord, har han opp­levd mye. Størst inn­trykk gjor­de det da tre men­nes­ker, hvor­av et lite barn, om­kom i en båt­ulyk­ke i Man­dal for man­ge år siden.

– En an­nen gang falt et av mann­ska­pet over bord i et for­søk på å kom­me over på en båt som var i fri drift. Han fikk sur­ret seg fast i et tau vi kas­tet ut, men ble der­med låst fast. Der­et­ter ble han dratt opp og ned i sjø­en i stor fart, min­nes Jo­han­sen.

Han måt­te hop­pe ut i sjø­en og klar­te å skja­ere kol­le­ga­en løs.

– Det had­de gått helt galt om jeg ikke had­de fått til det, sier han.

PENSJONERE SEG

Jo­han­sen lu­rer på å pensjonere seg nes­te høst, og har der­med god tid på å ven­ne seg til tan­ken.

– Vi får se, det skal i alle fall bli ve­mo­dig når den da­gen kom­mer, sier 64-årin­gen.

Foto: jar­le r. Mar­tin­sen

Det tok over ett år fra Ae­gir ha­va­rer­te uten­for Lis­ta til skip­per Thor Hugo Jo­han­sen var frisk nok til å kom­me til­ba­ke på jobb. På sjø­en tri­ves han al­ler best.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Skip­per Thor Hugo Jo­han­sen fø­ler det er som å kom­me hjem igjen når han nå har hatt de førs­te tur­nus­uke­ne om­bord på red­nings­skøy­ta «Os­car Ty­bring IV». Det har va­ert et tungt år å va­ere vek­ke, men nå er han på plass igjen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Slik satt skip­per Jo­han­sen om­bord på «Ae­gir» da brott­sjø­en kom og vip­pet hele bå­ten rundt to gan­ger. Han fikk en kraf­tig ska­de i skuld­ra. I bak­grun­nen styr­mann Fro­de Hol­me­dal.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Her i fja­erestei­ne­ne øst for Lis­ta fyr end­te «Ae­gir» etter ha­va­ri­et i sep­tem­ber i fjor.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Thor Hugo Jo­han­sen fes­ter «Os­car Ty­bring IV» til den fas­te kai­plas­sen i Farsund. Han har leng­tet etter det og mye an­net med job­ben så len­ge han har va­ert syke­meldt.

FAED­RE­LANDS­VEN­NEN 1. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.