Vann­ska­der for 1,7 mrd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Hvert ni­en­de mi­nutt opp­står det en vann­ska­de i en bo­lig el­ler hyt­te her i lan­det. Så langt i år har for­sik­rings­sel­ska­pe­ne be­talt ut 1,7 mil­li­ar­der kro­ner.

På sam­me tids­punkt i fjor pas­ser­te for­sik­rings­sel­ska­pe­ne to mil­li­ar­der kro­ner i vann­skade­ut­be­ta­lin­ger. Hittil i år er det meldt inn rundt 43.000 vann­ska­der, det er også en ned­gang fra over 50.000 hen­del­ser på sam­me tid i fjor.

– Tal­let på vann­ska­der har økt kraf­tig de sis­te ti­åre­ne, selv om er­stat­nin­ge­ne har gått noe ned ak­ku­rat det sis­te året, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Sti­ne Ne­ver­dal i Fi­nans Nor­ge.

Vann­ska­der er der­med den van­ligs­te skade­ty­pen i nors­ke hjem. Hoved­syn­de­ren er lek­ka­sje fra vann­rør, med ned­bør og flom­vann som tren­ger inn uten­fra på en so­lid andre­plass.

– Det er stør­re sann­syn­lig­het for å få en vann­ska­de enn både inn­brudd og brann til sam­men. Det av­dek­kes en vann­ska­de i lei­lig­he­ter, hus og hyt­ter hvert ni­en­de mi­nutt, sier Ne­ver­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.