Gre­en Points til topps

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

25 del­ta­ge­re og fem ar­ran­gø­rer jobbet seg gjen­nom en ma­ra­ton­helg på Ho­tel Nor­ge for å frem­me grønn ny­ska­ping.

– Og vin­ne­ren er – Gre­en Points!

Hef­ti­ge ju­bel­sce­ner i et av Ho­tel Nor­ges møte­rom søn­dag klok­ken 17.15. De fem med­lem­me­ne av pro­sjekt­grup­pa lar det reg­ne med små, grøn­ne pa­pir­bi­ter og bry­ter ut i ikke-ko­or­di­nert dans. En ma­ra­ton­helgs inn­sats har gitt sei­er i kon­kur­ran­sen mot fire and­re grup­per. Gre­en Points idé om en app som skal leg­ge til ret­te for å bru­ke grøn­ne trans­port­al­ter­na­ti­ver i Kris­tian­sand og sam­ti­dig be­løn­ne bru­ker­ne gjen­nom et po­eng- og ra­batt­sys­tem, har im­po­nert jury­en.

– Krea­ti­vi­tet og en­tu­si­as­me, kob­let med for­stå­el­se av mar­ked og øko­no­mi. At det kun trengs 3000 bru­ke­re for å gå i null, er bra. Det sam­me er må­ten grønn tenk­ning og kon­su­ment­hen­syn er kob­let på, un­der­stre­ker Don­na Kid­well, jury­le­der og til dag­lig første­ama­nu­en­sis ved Han­dels­høy­sko­len ved UIA.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Vin­ner­la­get Gre­en Points, med jury­le­der Don­na Kid­well helt t.v. Der­et­ter Has­san Zoúhar, Mo­na Skis­land, Gur­pre­et Kaur, To­bias R. Moe og Carl-eric Vet­hal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.