Le­ter etter over­le­ven­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Over 330 men­nes­ker er døde etter jord­skjel­vet i Iran og Irak. Tal­let fryk­tes å sti­ge mens red­nings­mann­ska­per sø­ker gjen­nom rui­ne­ne av sam­men­ras­te hus.

I går for­mid­dag var 328 men­nes­ker be­kref­tet døde i Iran. Men døds­tal­let ven­tes å fort­set­te å sti­ge. Iføl­ge stat­lig iransk tv er rundt 3950 per­soner ska­det. De al­ler fles­te av of­re­ne be­fant seg i Ker­mans­hah-pro­vin­sen i Iran, opp­ly­ser lo­ka­le myn­dig­he­ter. Det er fort­satt men­nes­ker be­gra­vet i rui­ne­n­og det job­bes med å set­te opp nød­hjelps­lei­re i om­rå­det. På and­re siden av gren­sen, i et mind­re be­fol­ket om­rå­de, opp­ly­ser Iraks helse­de­par­te­ment at åtte men­nes­ker mis­tet li­vet. Over 500 er ska­det, iføl­ge in­nen­riks­de­par­te­men­tet i lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.