– Ge­by­rer spi­ser opp spa­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­bru­ker­rå­det ad­va­rer om høye ge­by­rer ved in­di­vi­du­ell pen­sjons­spa­ring. Set­ter du inn 40.000 kro­ner i året i 25 år, be­ta­ler du også 110.000 kro­ner i ge­byr.

Fag­spe­sia­list for fi­nans i For­bru­ker­rå­det, Geir Orm­seth, sier til NRK at ban­ke­ne unn­la­ter å in­for­me­re om dis­se ge­by­re­ne.

– Dis­se pro­sen­te­ne man be­ta­ler i år­lig for­valt­nings­ge­byr, ser gans­ke uskyl­dig ut, men de spi­ser av det sam­me spare­be­lø­pet år etter år, og der­for er den re­el­le pris­lap­pen be­ty­de­lig. Det­te un­der­kom­mu­ni­se­res kraf­tig, sier Orm­seth.

Pen­sjons­øko­nom Knut Dy­re Haug i Sto­re­brand av­vi­ser det­te.

– Det er sva­ert mo­de­ra­te kost­na­der for det­te pro­duk­tet og kun for­valt­nings­kost­na­der, sier Dy­re Haug.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.