FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Glo­ba­le klima­end­rin­ger

● Tem­pe­ra­tu­ren på jor­da lå i 2016 1,1 grad over ni­vå­et på slut­ten av 1800-tal­let. Tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen i Ark­tis har va­ert det dob­belte.

● Men­nes­ke­nes på­virk­ning på kli­ma­et skyl­des i ho­ved­sak ut­slipp av CO2 og and­re klima­gas­ser som for­ster­ker atmos­fa­erens na­tur­li­ge

Kar­bon­di­ok­sid

● CO2 er en av de vik­tigs­te av klima­gas­se­ne som slip­pes ut som føl­ge av men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet.

● CO2 fin­nes na­tur­lig i atmos­fa­eren, men meng­den øker på grunn av for­bren­ning av kull, olje og gass, av­sko­ging og uli­ke in­du­stri­pro­ses­ser.

● Den glo­ba­le klima­av­ta­len ved­tatt driv­hus­ef­fekt.

● Ut­slip­pe­ne stam­mer fra for­bren­ning av kull, olje og gass, av­sko­ging, land­bruk og in­du­stri­pro­ses­ser.

● Øken­de tem­pe­ra­tur kan føre til sti­gen­de hav­nivå, nye ned­børs­mønst­re, tør­ke, flom og ut­ryd­del­se av ar­ter.

i Pa­ris 12. de­sem­ber 2015 har som mål å hol­de den glo­ba­le opp­var­min­gen un­der to gra­der.

● Det­te in­ne­ba­erer at ut­slip­pe­ne av klima­gas­ser må kut­tes med 40–70 pro­sent in­nen 2050 og vi­de­re til null el­ler un­der null in­nen 2100 hvis to­gra­ders­må­let skal nås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.