Lete­re­fu­sjons­ord­nin­gen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Ord­nin­gen er ment å frem­me le­ting etter og pro­duk­sjon av olje på norsk sok­kel.

● I lete­fa­sen opp­står sto­re kost­na­der, mens det går man­ge år før even­tu­el­le olje­funn gir inn­tek­ter.

● Sel­ska­pe­ne kan hel­ler ikke trek­ke kost­na­de­ne fra inn­tek­ter som ikke fin­nes ennå, i skatte­be­reg­nin­gen.

● For å unn­gå pro­ble­met, får sel­ska­pet ut­be­talt en an­del av lete­kost­na­de­ne som til­sva­rer mar­gi­nal­skat­ten på 78 % i de­sem­ber året etter at kost­na­den har opp­stått.

● Ek­sem­pel: 100 mil­lio­ner kro­ner brukt på olje­le­ting i 2017, vil gi en ut­be­ta­ling av skatt på 78 mil­lio­ner kro­ner i de­sem­ber 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.