Jø­de­ne for­tje­ner å bli be­hand­let an­sten­dig

Faedrelandsvennen - - MENING - MAKVAN KASHEIKAL le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Tors­dag kveld del­tok jeg un­der minne­mar­ke­rin­gen for Krys­tall­nat­ten i Kris­tian­sand.

●●Der holdt også re­pre­sen­tan­ter for Ar­bei­der­par­ti­et og SV ta­ler. De re­fe­rer­te til det som skjed­de for 79 år siden, og min­net om den uret­ten som ble gjort mot jø­de­ne. Den gan­gen nek­tet na­zis­te­ne å kjø­pe va­rer og tje­nes­ter av jø­der. Og på Krys­tall­nat­ten top­pet det seg med knus­te vin­du­er i jø­disk ei­de bu­tik­ker og bren­nen­de sy­na­go­ger.

Vel og bra, selv­sagt, at både Ar­bei­der­par­ti­et og SV er opp­tatt av hvor­dan jø­de­ne ble be­hand­let for 80 år siden. Men det er tross alt en selv­føl­ge. In­gen kan for­sva­re det som skjed­de Krys­tall­nat­ten.

Kan­skje bur­de dis­se par­ti­ene også kon­sen­tre­re seg om hvor­dan de selv be­hand­ler da­gens jø­der. Det gjel­der spe­si­elt SV som har va­ert ak­tiv på­dri­ver for å boi­kot­te va­rer pro­du­sert av jø­dis­ke ei­de be­drif­ter i jø­de­nes hjem­land. I til­legg bør både Ar­bei­der­par­ti­et og SV se na­er­me­re på hvor­dan de frem­stil­ler den jø­dis­ke sta­ten, og de­res mang­len­de vil­je til å støt­te jø­de­nes krav om å få leve i fred og sik­ker­het i de­res eget land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.