Dis­se kjem­per om Ol-bil­lett

Mens Aust-ag­der har fem ut­øve­re som er høy­ak­tu­el­le for OL, står Vestag­der uten en enes­te med rea­lis­tisk sjan­se til del­ta­kel­se i Py­e­ong­chang.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Det­te sier noe om at vi bor i en ty­pisk som­mer­idretts­lands­del. Vi har mye å gå på, kon­sta­te­rer Ter­je

Lar­sen, or­ga­ni­sa­sjons­sjef i Vestag­der Idretts­krets.

– Det er in­gen grunn til at det skal va­ere så stor for­skjell på Aust og Vest. Jeg opp­le­ver at det er hardt­sat­sen­de vin­ter­idretts­mil­jø­er i beg­ge fyl­ker, sier Solveig Pe­der­sen, som i kraft av å va­ere dag­lig leder i Olym­pia­top­pen Sør har fått an­svar for topp­idret­ten i Aust og Vest-ag­der.

vil­je Og am­bi­sjo­ner

Men mens snow­board­kjø­rer Mar­kus Olim­stad, skøyte­lø­per­ne Si­men Spie­ler Nil­sen og Tho­mas Hen­rik Søfte­land samt ski­skyt­ter­ne Mar­te Olsbu og Lars Hel­ge Birke­land har fullt fo­kus mot OL, er det in­gen vest­eg­der som kan sies å ha det sam­me. I for­ri­ge OL var vest­fyl­ket også til­skue­re til fes­ten i Sot­sji.

– Det bur­de ikke va­ere så stor for­skjell. Vi har de sam­me kli­ma­tis­ke ut­ford­rin­ge­ne. Men det står på vil­je og am­bi­sjo­ner om å få til noe, me­ner Lar­sen.

I fjor satt man­da­lit­ten Tommy Aa­nen­sen, sam­men med aust­eg­den Alex­an­der D. Win­ger, i en fi­rer­bob som sat­set mot OL, men si­den har pro­sjek­tet ha­va­rert. Og på Lil­le­ham­mer sat­ser kris­tian­san­de­ren Ve­gard Bjerk­reim Nil­sen friskt i lang­rennspo­ret, og kan slå seg inn på ver­dens­cup­la­get via Skan­di­na­visk Cup, men en Ol-plass vir­ker lite sann­syn­lig.

– Det vir­ker ikke som om det er den sto­re vil­jen blant klub­be­ne i Vest-ag­der til å sat­se på vin­ter­idret­ten. Ut­ford­rin­gen lig­ger der – og selv­føl­ge­lig hos ut­øver­ne, sier Lar­sen.

– spen­nen­de kan­di­da­ter

– Når vi ser hvem som sat­ser i dag, er det ikke over­ras­ken­de at vi ikke har kan­di­da­ter. Men når jeg ser på mil­jø­et på de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Sir­dal og på Hov­den, så har vi for­sért sam­ar­bei­det med dem, og der vet jeg at det job­bes godt. Det er nok i frems­te rek­ke gjen­nom dis­se mil­jø­ene vi kan ut­vik­le Ol-håp fra Vest-ag­der, sier Pe­der­sen.

Både hun og Lar­sen lar seg im­po­ne­re av at Aust-ag­der har fem høy­ak­tu­el­le Ol-ut­øve­re.

– Jeg ten­ker at det er bra. Vi har va­ert gjen­nom et ge­ne­ra­sjons­skif­te, men nå har vi spen­nen­de kan­di­da­ter, sier Pe­der­sen, som tror lands­de­len en­der opp med tre-fi­re ut­øve­re i Sør-ko­rea.

Det vil i så fall va­ere et so­lid byks fra for­ri­ge OLS ene lo­ka­le ut­øver - Si­men Spie­ler Nil­sen.

– BØR sik­te mot 6–8 Ut­øve­re

– Hvor man­ge del­ta­ke­re bør Sør­lan­det ta mål av seg å ha i de nes­te vin­ter­le­ke­ne?

– Vi må øke grad­vis, gjer­ne til seks-åtte ut­øve­re. Det må va­ere lov til å ha drøm­mer og vi­sjo­ner. Sam­ti­dig er det bed­re å spis­se sat­sin­gen mot no­en få, ster­ke pre­sta­sjons­mil­jø­er enn å sat­se på man­ge, sier det tid­li­ge­re skies­set - som me­ner ski­skyt­ter­mil­jø­et i Sir­dal, lang­renns­mil­jø­et på Hov­den og skøyte­mil­jø­et i Aren­dal er sli­ke på­ler. Svein Li­en,

or­ga­ni­sa­sjons­sjef i Aust-ag­der Idretts­krets, er godt for­nøyd med ni­vå­et på vin­ter­idret­ten.

– Jeg ten­ker at alle fem har gode sjan­ser til å kva­li­fi­se­re seg, og at vi har me­dal­je­sjan­ser i både de to ski­skyt­ter­ne samt Olim­stad og Spie­ler Nil­sen på lag­tem­po, sier Li­en.

OLSBU sik­ter mot me­dal­je

Mens skøyte­lø­per­ne og snow­board­kjø­rer­ne al­le­re­de er i gang med ver­dens­cup­se­son­gen, går ski­skyt­ter­ne se­song­start på Sju­sjø­en i hel­ga før ver­dens­cu­pen star­ter hel­ga der­et­ter. Fro­len­din­gen Mar­te Olsbu er sam­men med Ti­ril Eck­hoff Nor­ges på pa­pi­ret sik­res­te Ol-kort på jente­si­den.

– Jeg skal gå man­ge ver­dens- cup før OL. Jeg har vel­dig lyst til å stå øverst på pal­len en gang, og må­let er å kjem­pe i top­pen så ofte som mu­lig. Om det skjer i ver­dens­cup el­ler i OL, det gjen­står å se, sier en of­fen­siv Olsbu.

Lars Hel­ge Birke­land har va­ert i Nor­ges tropp i hvert enes­te mes­ter­skap etter for­ri­ge OL.

– I så måte blir det skuf­fen­de hvis jeg går glipp av OL, sier Birke­land, som har hatt en prikk­fri opp­kjø­ring, og er klar for å kjem­pe om en av tro­lig seks plas­ser.

– Jeg har et bed­re grunn­lag enn i fjor, og vil an­slå at jeg har 80 pro­sent sjan­se til å kap­re en plass. Men skal jeg va­ere sik­ker på å få gå en dis­tan­se i OL, må jeg nok opp på pal­len i et ver­denscu-

prenn. Det er et na­tur­lig mål etter at jeg har va­ert na­er­me fle­re gan­ger, sier 29-årin­gen, som har to fjerde­plas­ser som best.

Mar­kus Olim­stad er en del av lands­la­get i snow­board, og en av seks her­rer som kjem­per om fi­re plas­ser. Kva­li­fi­se­rin­gen star­tet al­le­re­de i fjor vin­ter.

– Mar­kus har en fem­te­plass som best, og bør helst på pal­len der­som det skal bli OL. Men si­den han kom på lands­la­get for to år si­den, har han tatt sto­re steg. Jeg tror han har gode sjan­ser til å kva­li­fi­se­re seg for OL, sier lands­lags­sjef Per Iver Grims­rud.

Si­men Spie­ler Nil­sen, som har slitt med syk­dom i det sis­te, kan både slå seg inn blant de fi­re her­re­ne som skal gå lag­kon­kur­ran­se, og blant de tre som skal gå 5000 me­ter.

– Si­men er en av fem vi match­er inn mot lag­tempo­la­get. På 5000 me­ter har han «al­reigh­te» sjan­ser. I ver­dens­cu­pen i hel­ga gikk han med 12 pro­sent ned­satt lunge­funk­sjon, men sat­te li­ke­vel pers. Også i NM vis­te han at han har mye bra på gang, sier lands­lags­tre­ner Sond­re Skar­li.

Tho­mas Hen­rik Søfte­land sto med tre stra­ke Nm-gull på 10.000 før det «bare» ble fjerde­plass i NM ny­lig.

– Etter NM har han stått over kon­kur­ran­ser og trent ro­lig for å få over­skudd til­ba­ke.

Tro­lig får Nor­ge bare én plass på 10.000 me­ter i OL, men i og med at lø­pet kol­li­de­rer med lag­tem­po, får aust­eg­den mind­re kon­kur­ran­se om plas­sen.

– Det er en stor for­del om han går fort på 10.000 me­ter i ver­dens­cu­pen i hel­ga, men det er ikke slik at to­get går da. Han kan gå seg inn på la­get gjen­nom en god 10.000 me­ter i EM i ja­nu­ar, sier Skar­li.

u b

Tho­mas Hen­rik Søfte­land (t.v.), Si­men Spie­ler Nil­sen, Mar­kus Olim­stad, Lars Hel­ge Birke­land og Mar­te Olsbu er dem Sør­lan­det må set­te sin lit til foran Ol-ut­ta­ket til Py­e­ong­chang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.