Vil fort­satt til­la­te syk­lis­ter

Du har et drøyt mi­nutt på å kom­me deg ut hvis det be­gyn­ner å bren­ne i bun­nen av Flekkerøytunnelen. Li­ke­vel vil Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne fort­satt til­la­te syk­lis­ter i tun­ne­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Gå­en­de og syk­len­de bør ab­so­lutt ikke ha ad­gang til Flekkerøytunnelen. Det er for far­lig i en så bratt tun­nel.

Det sier re­gio­nal sik­ker­hets­kon­trol­lør for tun­ne­le­ne i Sta­tens veg­ve­sen re­gion sør, Snor­re Oluf­sen, til Faed­re­lands­ven­nen. Han opp­ly­ser sam­ti­dig at det er uvan­lig at hans råd ikke lyt­tes til.

Men det gjør de ikke den­ne gang. På tross av fag­lig stor skep­sis, ber fyl­kes­råd­mann Ti­ne Sund­toft fyl­kes­po­li­ti­ker­ne i Vestag­der fyl­kes­kom­mu­ne som vei­ei­ere om fort­satt å til­la­te syk­len­de og gå­en­de i tun­ne­len.

Ri­siko­ana­ly­sen for Flekkerøytunnelen skal opp til be­hand­ling i sam­ferd­sels­ut­val­get til uka. Den for­tel­ler om sva­ert skum­le til­stan­der hvis det for ek­sem­pel be­gyn­ner å bren­ne i bun­nen av tun­ne­len.

ET DRØYT MI­NUTT

En brann sp­rer seg ras­ke­re, jo brat­te­re en tun­nel er. Sam­ti­dig re­du­se­res folks evne til å kom­me seg ut med økt bratt­het.

Flekkerøytunnelen har ti pro­sent stig­nings­grad og er 2327 me­ter lang. Skate­strum­tun­ne­len i Sogn og Fjor­da­ne har sam­me stig­nings­grad men er litt kor­te­re med sine 1902 me­ter. I ri­siko­ana­ly­sen for Flekkerøytunnelen står det at tun­ne­le­ne er me­get sam­men­likn­ba­re

I Skate­strum­tun­ne­len kom en ben­sin­trai­ler i brann i 2015 – og kon­klu­sjo­ne­ne som ble gjort av Ha­vari­kom­mi­sjo­nen for trans­port i etter­kant er gans­ke dra­ma­tis­ke:

Bran­nen ut­vik­let seg sva­ert raskt, og i lø­pet av to mi­nut­ter etter an­ten­nel­se var det små el­ler in­gen mu­lig­he­ter for over­le­vel­se i om­rå­det fra pumpe­sta­sjo­nen i bun­nen av tun­ne­len og opp til tun­nel­mun­nin­gen, en strek­ning på om lag 950 me­ter.

Oven­for brann­ste­det nåd­de røyk­fron­ten tun­nel­por­ta­len ved Ham­nen etter 66 se­kun­der. Der­som per­soner had­de blitt fan­get i den­ne røy­ken vil­le de etter Sta­tens ha­vari­kom­mu­sjon for trans­port sin vur­de­ring ha om­kom­met re­la­tivt raskt som føl­ge av den høye tem­pe­ra­tu­ren i røy­ken og fra varme­strå­lin­gen.

Det er en klar sam­men­heng mel­lom bran­nens hur­ti­ge ut­vik­ling både i ut­strek­ning og in­ten­si­tet, og tun­ne­lens fall på 10 pro­sent.

Sam­let vur­de­ring

– Er det til­rå­de­lig med syk­lis­ter i Flekkerøytunnelen når de har et drøyt mi­nutt på å kom­me seg ut, de vil jo ikke greie det?

– Du stil­ler et godt spørs­mål, og vi er skep­tis­ke. Men etter en sam­let vur­de­ring er vi kom­met til at da­gens prak­sis med syk­ling i tun­ne­len kan fort­set­te. Vel å mer­ke hvis vi får på plass en del av­bø­ten­de til­tak, opp­ly­ser saks­be­hand­ler for Flek­ke­røy­tun­nel-sa­ken i fyl­kes­kom­mu­nen, Stei­nar Sør­heim.

– Vil­le du ha syk­let i Flekkerøytunnelen?

– Det vil jeg helst ikke kom­men­te­re, sva­rer Sør­heim.

Av­bø­ten­de til­tak kan va­ere opp­la­e­ring av bussjå­fø­rer, bed­re skil­ting og vars­ling når det er syk­lis­ter i tun­ne­len og in­for­ma­sjons­bro­sjy­re om tun­nel­sik­ker­het og selv­red­ning til Flek­ker­øys inn­byg­ge­re.

Sik­ker­hets­kon­trol­lør Snor­re Oluf­sen sy­nes en bed­re idé er å sten­ge tun­ne­len for syk­len­de og hel­ler opp­ret­te skyt­tel­buss el­ler skyt­tel­fer­je for de som vil pend­le med syk­kel.

– Med elsyk­kel-ut­vik­lin­gen, må vi reg­ne med sta­dig fle­re syk­ler i Flekkerøytunnelen. Vel­dig lite øns­ke­lig fra et sik­ker­hets­per­spek­tiv, sier han.

Iføl­ge Sør­heim er det cir­ka 25 per­soner som dag­lig pend­ler med syk­kel i tun­ne­len.

PARALLELL TUN­NEL

Å byg­ge et nytt tun­nel­løp pa­ral­lelt med da­gens tun­nel for gå­en­de og syk­len­de er bes­te sik­ker­hets­løs­ning, iføl­ge eks­per­te­ne som har vur­dert Flekkerøytunnelen. Da kun­ne man også brukt den som nød­kor­ri­dor og som inn­sats­vei for brann­ve­sen.

Kost­na­de­ne er imid­ler­tid be­reg­net til cir­ka 230 mil­lio­ner kro­ner, og fyl­kes­råd­mann Ti­ne Sund­toft an­be­fa­ler ikke å vur­de­re det­te na­er­me­re nå. Hun vil hel­ler for­bed­re for­hol­de­ne i da­gens tun­nel og la syk­lis­te­ne syk­le som før.

Vara­ord­fø­rer i Kristiansand, Jør­gen Kris­ti­an­sen, bor på Flek­ker­øy og sier han ikke er kri­tisk til at syk­lis­ter fort­satt skal fer­des i Flekkerøytunnelen. Han me­ner det er for dra­ma­tisk å sten­ge.

– Folk har syk­let si­den 1989, selv om tun­ne­len ikke er bygd for det. Vi bør ikke slip­pe ide­en om et nytt tun­nel­løp. På sikt tvin­ger det seg fram. Både ter­ror­fare, brann­sik­ker­het og øns­ke om fle­re syk­len­de til­si­er det, sier han.

FOTO: TOR­GEIR STRANDBERG

Eks­pert me­ner det er alt­for far­lig å slip­pe syk­lis­ter inn i Flekkerøytunnelen. Fyl­kes­råd­man­nen sy­nes det er greit li­ke­vel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.