– Den en­kel­tes valg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●– Rent men­nes­ke­lig er det ikke vans­ke­lig å set­te seg inn i den kre­ven­de si­tua­sjo­nen slag­ram­me­de kan va­ere i. Jeg kan ikke kom­men­te­re en­kelt­sa­ker, men på ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at også be­bo­ere på in­sti­tu­sjo­ner kan hen­vi­ses til kom­mu­nens fy­sio­te­ra­peut­til­bud, sier virk­som­hets­le­der om­sorg An­ne So­fie Helle­bø i Kristiansand kom­mu­ne.

– Den en­kel­tes be­hov og nyt­te av et slikt til­bud vil bli vur­dert i hvert en­kelt til­fel­le. Vi kom­mer nok ald­ri dit at det of­fent­li­ge kla­rer å dek­ke al­les øns­ker og be­hov. At no­en vel­ger å kjøp­te tje­nes­ter pri­vat, er et valg de selv tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.