«On­kel po­li­ti»

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvem var det nå som sa at det skul­le bli mer synlig po­li­ti etter den sis­te re­for­men i den­ne eta­ten?

●●Jeg var på byen og span­ku­ler­te Mar­kens opp og ned sist lør­dag og så en po­liti­bil par­kert midt i Gyl­den­lø­vens­gate ved Dress­mann-bu­tik­ken. Der sto den len­ge, mens no­en syk­let for­bi den i Mar­kens og ikke var det an­tyd­ning til at no­en av be­tjen­te­ne skul­le strek­ke på bei­na!

Jeg sav­ner dis­se som tar seg en «stri­be». Stop­per opp her og der og kan slå av en prat når det be­hø­ves.

Det er bare fint å vise seg og «in­ter­ne­re» seg i by­bil­det. Det er sånn en ska­per god stem­ning mel­lom hver­and­re.

Før kal­te vi de «on­kel po­li­ti», nå sku­ler vi bare på dem og has­ter vi­de­re.

El­ler skal det va­ere sånn at de er mest mu­lig usyn­li­ge som en del av be­red­skaps­pla­nen i til­fel­le et ter­ror­an­grep? Helt for­kas­te­lig! FRANK VAN DER KLEI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.