Miljø­syn­der i Faed­re­lands­ven­nen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg er glad i pa­pir­avi­sen. En mor­gen med kaf­fe, knit­ren­de avis­pa­pir og lo­ka­le nyheter er helt per­fekt.

●●Noe i avi­sen le­ses med stor in­ter­es­se, mye blar jeg kort og en­kelt for­bi. Men jeg gle­der meg all­tid til sis­te side, og den lil­le spal­ten «Ha en fin dag». Den er et ko­se­lig punkt­um på da­gens avis.

I avi­sen 04.11 er det avi­sens emi­nen­te skri­bent, Torbjørn Witzøe, som har en hil­sen un­der over­skrif­ten «Et godt men­nes­ke». Han skri­ver om selv­til­li­tens hans som har fått en knekk: han kjø­rer nem­lig die­sel­bil med pigg­dekk, og han fy­rer med ved.

Ut fra det­te er kon­klu­sjo­nen hans klar: «Jeg er en miljø­ver­sting.» Jeg smil­te gjen­kjen­nen­de, og la en ny kub­be i ved­ov­nen min. Uten­for står die­sel­bi­len min med pigg­dek­ke­ne på. Jeg er i sam­me klas­se som Torbjørn.

Da jeg for­tal­te det­te til ka­me­ra­ten min, svar­te han: «Men husk at det er ikke du og Torbjørn som har for­and­ret dere til det ver­re. Dere kjøp­te die­sel­bi­ler, noe som ble an­be­falt som miljø­venn­lig for no­en få år si­den. Og dere har ved­ovn, noe som var van­lig for no­en år si­den og som ble sett på som mer miljø­venn­lig enn olje. Det er end­rin­ge­ne i sam­fun­net som har gjort at de nå kal­ler dere miljø­ver­stin­ger.»

Var ikke det­te en trøs­ten­de tan­ke, Torbjørn?

Hvem vet? Når jeg (og Torbjørn) har levd no­en år til, kan sam­fun­net ha end­ret seg slik at «plut­se­lig» blir vi de­fi­nert som miljø­venn­li­ge!

Men enn så len­ge fin­ner Torbjørn Witzøe trøst i forsk­nings­rap­por­ten «Do Gre­en Pro­ducts Ma­ke Us Bet­ter Pe­op­le?», hvor det hev­des at de som vel­ger miljø­pro­duk­ter, har la­ve­re etisk stan­dard enn folk som ikke er like miljø­be­viss­te.

Jeg fin­ner trøst i at jeg har et varmt hus, en god bil og kan kjø­re trygt på glat­ta.

Ha en fin dag. JAN NORDSTOKKÅ Søg­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.