55 me­ter langt vegg­tep­pe vi­ses fram

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

55 me­ter norsk tekstil snor seg rundt i Sal 1 når Tor­vald Moseids «Draum­kve­det» flyt­ter inn på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

– Sel­ve for­ma­tet er opp­sikts­vek­ken­de i seg selv. Med en leng­de på 55 me­ter står tep­pet i en sa­er­stil­ling i mo­der­ne norsk tekstil­kunst, sier ku­ra­tor ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um El­se-brit Krone­berg.

Se­tes­dø­len Tor­vald Moseid, som først og fremst er kjent som tekstil­kunst­ner, bruk­te 14 år på å bro­de­re «Draum­kve­det». Ver­ket har tid­li­ge­re pyn­tet veg­ge­ne i Te­le­nors ho­ved­kvar­ter på Forne­bu.

TIL­BA­KE

Sam­men med et an­net av Moseids ho­ved­verk, «Orfeus og Eury­dike», ble «Draum­kve­det» gitt SKMU i gave av Te­le­nor i 2016.

– Do­na­sjo­nen sik­rer nå at dis­se ar­bei­de­ne får et trygt og va­rig opp­holds­sted også for etter­ti­den, sam­ti­dig som ar­bei­de­ne er et vik­tig bi­drag til mu­se­ets vok­sen­de sam­ling av norsk mo­der­ne kunst, for­tel­ler ku­ra­to­ren vi­de­re.

Ver­ket kom­mer til­ba­ke på sør­lands­ke veg­ger sam­ti­dig som Moseid vil­le ha fylt 100 år.

KJENT FOLKEVISE

Det 55 me­ter lan­ge vegg­tep­pet for­tel­ler den kjen­te folke­vi­sen fra mid­del­al­de­ren om Olav Åste­son el­ler Åkne­son.

På jul­af­ten fal­ler Åke­son i søvn og våk­ner ikke før 13. dag i jul. I drøm­men rei­ser Olav til døds­ri­ket, og opp­når gjen­nom rei­sen en inn­sikt i men­nes­kers skjeb­ne etter dø­den, som han se­ne­re de­ler med kir­ken.

– Moseid be­nyt­tet seg ikke av kar­ton­ger el­ler skis­ser, som man­ge av sine sam­ti­di­ge. Der­imot skap­te han ver­ke­ne sine di­rek­te med fri­hånd. Han na­er­mest teg­net mo­ti­ve­ne med trå­den. Tek­nik­ken han bruk­te var en­kel legg­søm, der trå­den leg­ges på un­der­la­get og der­et­ter fes­tes med små tverr­gå­en­de sting. Den enk­le tek­nik­ken re­sul­ter­te i et både sart og in­tri­kat ut­trykk, for­kla­rer Krone­berg vi­de­re.

Ut­stil­lin­gen åp­nes av di­rek­tør ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um Reidar Fugle­stad lør­dag 18. no­vem­ber.

– Jeg tror det kom­mer man­ge for å se på ver­ket, det er jo utro­lig ny­de­lig med man­ge de­tal­jer. Vi vis­te jo det and­re tep­pet for en del år til­ba­ke, og det var vel­dig godt be­søkt. Det er jo man­ge her som kjen­ner Moseids navn et­ter­som han er fra Sør­lan­det, sier ku­ra­to­ren.

FOTO: TOR­VALD MOSEID, TELENOR

Tor­vald Moseids «Draum­kve­det» stil­les ut på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

FOTO: MOR­TEN HOLM

Kunst­ne­ren Tor­vald Moseid og tid­li­ge­re kul­tur­mi­nis­ter Åse Kle­ve­land da de of­fent­lig­gjor­de Moseids ho­ved­verk i Te­le­nors ho­ved­kvar­ter på Forne­bu i 1998.

FOTO: MOR­TEN HOLM

Kunst­ne­ren Tor­vald Moseid foran en del av «Draum­kve­det» da det hang i Te­le­nors ho­ved­kvar­ter i 1998.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.