Be­nyt­tet seg av «ko­rona­lå­ne­ne»

Gum­pens Auto og Kris­tian­sand Dyre­park er to av sør­lands­be­drif­te­ne som har be­nyt­tet seg av de stats­ga­ran­ter­te «ko­rona­lå­ne­ne».

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Gum­pens Auto og Kris­tian­sand Dyre­park er to av sør­lands­be­drif­te­ne som har be­nyt­tet seg av de stats­ga­ran­ter­te «ko­rona­lå­ne­ne».

– Det drei­er seg om å va­ere for­be­redt på verst ten­ke­li­ge sce­na­rio. Men hel­dig­vis har det jo gått mye bed­re, sier Per Hel­ge Gumpen.

Han er ho­ved­ei­er, dag­lig le­der og styre­le­der i bil­for­hand­ler­kon­ser­net Gum­pens Auto AS, som om­sat­te for 2,3 mil­li­ar­der kro­ner og fikk et over­skudd før skatt på 23,5 mil­lio­ner kro­ner i fjor.

Regn­ska­pet vi­ser også al­de­les ut­mer­ket egen­ka­pi­tal­an­del og be­ta­lings­evne. Li­ke­vel har Gum­pens Auto be­nyt­tet seg av den stat­li­ge, ko­ro­na-be­tin­ge­de låne­ga­ranti­ord­nin­gen som ble inn­ført seint i mars. 72 mil­lio­ner kro­ner står sel­ska­pet opp­ført med på en over­sikt fra Ga­ranti­in­sti­tut­tet for eks­port­kre­ditt, Giek.

90 + 10 PRO­SENT

Giek fun­ge­rer som sta­tens vå­pen­dra­ger og tar seg av det prak­tis­ke rundt ga­ranti­ord­nin­gen. Og etter­som sta­ten ga­ran­te­rer for 90 pro­sent av låne­be­lø­pet, mens den en­kel­te be­drifts bank­for­bin­del­se må ba­ere res­ten av ri­si­ko­en, er be­lø­pet egent­lig stør­re enn det står opp­ført med i Giek-over­sik­ten Faed­re­lands­ven­nen brin­ger.

I Gum­pens Autos til­fel­le er fullt be­løp 80 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi er opp­tatt av å va­ere fi­nan­si­elt so­li­de og grep mu­lig­he­ten som bød seg. Vi har rig­get oss for skik­ke­lig uva­er. Men la meg un­der­stre­ke: Vi har in­gen lik­vi­di­tets­pro­ble­mer, sier Per Hel­ge Gumpen.

❞ Vi er opp­tatt av å va­ere fi­nan­si­elt so­li­de og grep mu­lig­he­ten som bød seg. Vi har rig­get oss for skik­ke­lig uva­er. PER HEL­GE GUMPEN

DYREPARKEN 100 MILL.

Kris­tian­sand Dyre­park har like­le­des be­nyt­tet seg av låne­ga­ranti­ord­nin­gen, iføl­ge Gi­eks lis­te med 90 mil­lio­ner kro­ner.

– Fullt be­løp er 100 mill. Fore­lø­pig står pen­ge­ne der, helt urørt, un­der­stre­ker ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Arn­stein Aamot.

Han, som Per Hel­ge Gumpen, for­tel­ler at søk­na­den ble sendt da alt så som mør­kest ut.

– Vi had­de nok fått låne be­lø­pet i alle til­fel­ler, men det er jo en guns­tig ord­ning og da den kom, var vi på vei inn i årets mest kre­ven­de pe­rio­de lik­vi­di­tets­mes­sig, fram til fe­rie­pen­ge­ne skal ut­be­ta­les 15. juni, kom­men­te­rer Aamot.

Også han kan for­tel­le at det har gått bed­re enn man kun­ne fryk­te da kri­sa ram­met.

– Vi sel­ger godt, ut­ford­rin­gen nå er å for­de­le gjes­te­ne tids­mes­sig ut­over da­ge­ne. El­lers må jeg si at jeg ald­ri har va­ert så spent på et re­sul­tat som i år. Men som det ser ut nå, blir det en gans­ke lyk­ke­lig ut­gang på noe som kun­ne ha blitt eks­tremt trøb­le­te. Vi had­de klart oss i alle til­fel­ler, men jo ver­re det­te året had­de blitt, desto mind­re pen­ger vil­le vi hatt til å ut­vik­le oss vi­de­re med i se­ne­re år, ly­der det fra Per Arn­stein Aamot.

Både Gum­pens Auto og Kris­tian­sand Dyre­park har Spare­ban­ken Sør som bank­for­bin­del­se.

RE­DU­SERT ETTERSPØRS­EL

Hos Sør for­tel­ler vise­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Las­se Kvin­laug at et­ter­spør­se­len etter «ko­rona­lån» har falt.

– Nok for­di ting har ut­vik­let seg i rik­tig ret­ning.

– Lå­ne­vil­kå­re­ne er vel guns­ti­ge, i og med at sta­ten ga­ran­te­rer for 90 pro­sent?

– Ga­ran­ti­en gjør at kra­ve­ne til hva ban­ken må stil­le av ka­pi­tal for å yte lå­ne­ne, er små. Det skal også gi seg ut­slag i pri­sin­gen, ja.

LÅNT OVER ÉN MILL.

Faed­re­lands­ven­nen har tatt for seg Gi­eks lis­te over inn­vil­ge­de, stats­ga­ran­ter­te «ko­rona­lån» per ul­ti­mo juni. I lis­ta un­der har vi ført opp sør­lands­be­drif­ter som har lånt mer enn én mil­lion kro­ner.

Man­ge fle­re har lånt mind­re be­løp.

At Kris­tian­sand Dyre­park ikke fi­gu­re­rer på lis­ta, skyl­des at be­drif­ten i en over­gangs­pe­rio­de står opp­ført ano­nymt. Men bran­sje­be­teg­nel­sen «kul­tur, un­der­hold­ning, fri­tid», det sto­re be­lø­pet 90 mil­lio­ner kro­ner og bank­for­bin­del­se Spare­ban­ken Sør in­di­ke­rer ty­de­lig hvem det drei­er seg om. Så har da hel­ler ikke Per Arn­stein Aamot noen pro­ble­mer med å be­kref­te det.

– Nei, da. Alt vi gjør, skal vi kun­ne for­tel­le utad, sier han.

And­re Sør-kun­der står også opp­ført ano­nymt, inn­til alle for­ma­li­te­ter er på plass og lå­net ak­sep­tert av kun­den. Blant dem er én be­drift in­nen han­del som har fått 27 mil­lio­ner kro­ner og én in­nen helse/so­si­al med 15,252 mill.

Yt­ter­li­ge­re to and­re fra Ag­der er beg­ge in­nen «fag­lig, vi­ten­ska­pe­lig og tek­nisk tje­neste­yting» og har fått 18 mill. hver. De er Nor­de­ak­un­der, frem­går det.

ARKIVFOTO: JACOB J. BUCHARD

– Det drei­er seg om å va­ere for­be­redt på det verst ten­ke­li­ge sce­na­rio. Men hel­dig­vis har det jo gått mye bed­re! sier Per Hel­ge Gumpen.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN (ARKIV)

Det­te bil­det av Per Arn­stein Aamot i Kris­tian­sand Dyre­park AS ble tatt da ko­rona­kri­sa var på sitt mest skrem­men­de. Da sik­ret be­drif­ten seg 100 mil­lio­ner kro­ner fra den stat­lig ga­ran­ter­te pot­ten. Nå ser ting bed­re ut og pen­ge­ne står urørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.