Dia­man­ter er kull som har vært len­ge un­der trykk 26

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

Bå­de dia­man­ter og kull be­står av kar­bon, men det er ikke rik­tig at den ene kan bli til den and­re. Kull er res­ter etter for­his­to­ris­ke plan­ter og fin­nes som re­gel rundt 3,2 kilo­me­ter un­der bak­ken. Dia­man­ter be­står av kar­bon­hol­di­ge mi­ne­ra­ler i den øvre man­te­len, rundt 150 kilo­me­ter un­der bak­ken. Dia­man­te­ne frak­tes til over­fla­ten av en sjel­den, vul­kansk ak­ti­vi­tet som kal­les dyp­kilde­ut­brudd. Det­te dri­ver opp­over gjen­nom man­te­len og frak­ter dia­man­te­ne opp til over­fla­ten hvor de fan­ges i vul­kans­ke berg­ar­ter.

Kull­dia­man­ter Det er mu­lig at kull nær­he­ten av sub­duk­sjons­so­ner og as­te­roide­ned­slag kan bli til dia­mant. Sub­duk­sjons­sone Knøtt­små dia­man­ter kan opp­stå når en hav­pla­te sky­ves inn i man­te­len, da kar­bon­hol­di­ge berg­ar­ter, som for ek­sem­pel kal­k­stein,...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.