Elek­tro­ner går rundt atom­kjer­ner slik pla­ne­ter går rundt So­la

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

30 Hvis man bare har sett en teg­ning av et atom i en skole­bok, er det lett å ten­ke seg at elek­tro­ner går i ba­ne rundt atom­kjer­nen i per­fek­te sirk­ler som pla­ne­ter rundt So­la. Det­te er lett å mis­for­stå. Dis­se teg­nin­ge­ne vi­ser fak­tisk ikke ba­nen til elek­tro­ne­ne, men energi­ni­vå­et de­res. I vir­ke­lig­he­ten kan vi ikke vite hvor et atom er og sam­ti­dig vite hvor det er på vei, så det er umu­lig å vite hvor­dan et elek­tron går i ba­ne rundt en atom­kjer­ne. I ste­det la­ger fy­si­ker­ne kart over tre­di­men­sjo­na­le re­gio­ner som kal­les or­bi­t­a­ler. Med dis­se kan fy­si­ker­ne an­slå hvor hvert elek­tron sann­syn­lig­vis be­fin­ner seg.

S- or­bi­t­al Elek­tro­ne­ne nær­mest kjer­nen er i en sym­met­risk s- or­bi­t­al og er som re­gel i en ba­ne nær kjer­nen. La­vest energi­nivå Elek­tro­ne­ne med la­vest energi­nivå er i den førs­te s- or­bi­t­a­len nær­mest kjer­nen. P- or­bi­t­al Noen elek­tro­ner opp­hol­der seg i...

Atom­kjer­ne Atom­kjer­ner be­står av po­si­tivt la­de­de pro­to­ner og nøy­tra­le nøy­tro­ner. Øken­de energi­nivå Hver run­de ba­ne re­pre­sen­te­rer et energi­nivå. Jo len­ger unna kjer­nen, jo mer ener­gi. Elek­tron­ba­ner I gam­mel­dag­se il­lust­ra­sjo­ner er elek­tro­ner or­ga­ni­sert...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.