Å fan­ge opp kref­ten tid­lig

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Jo før man opp­da­ger kref­ten, jo enk­le­re er det å be­hand­le den. Det fin­nes al­le­re­de tre ty­per scre­en­ing­pro­gram i Nor­ge for å opp­da­ge tarm­kreft, bryst­kreft og liv­mor­hals­kreft. I fram­ti­den kan det­te bli mye enk­le­re. Forsk­nin­gen rundt « bio­mar­kø­rer » le­ter etter sig­na­ler som kan av­dek­ke kreft i en en­kel blod-, urin- el­ler puste­prø­ve.

« Bio­mar­kø­rer » er mo­le­ky­læ­re sig­na­tu­rer som er uni­ke for uli­ke ty­per cel­ler. Kreft­cel­ler skil­ler seg ut fra nor­ma­le cel­ler på må­ter som vi i dag ser i vevs­prø­ver av svuls­ten. Fors­ker­ne hå­per at dis­se for­skjel­le­ne også kan opp­da­ges i kropps­væs­ker, slik at de kan av­slø­res med en en­kel test. Bio­mar­kø­re­ne vil kan­skje kun­ne av­slø­re de­tal­jer om hvil­ken be­hand­ling som er best, om svuls­ten er i ferd med å bli re­sis­tent mot nå­væ­ren­de be­hand­ling, og om kref­ten er til­ba­ke.

« Det fin­nes al­le­re­de tre ty­per scre­en­ing­pro­gram i Nor­ge »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.