Smerte­lind­ring

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Hjer­nens tendens til å prio­ri­te­re syns­inn­trykk foran be­rø­ring gjør det mu­lig å ma­ni­pu­le­re opp­le­vel­sen av smer­te. I en stu­die ved Ox­ford Uni­ver­sity i Eng­land fikk del­ta­ker­ne med kro­nisk smer­te i høy­re arm be­skjed om å be­ve­ge ar­men ved å se på den gjen­nom en kik­kert. Så fikk de be­skjed om å gjø­re det sam­me, men den­ne gan­gen skul­le de se gjen­nom mot­satt ende av kik­ker­ten. Da de fikk se et for­stør­ret bil­de av ar­men, meld­te alle del­ta­ker­ne at smer­ten økte. Da ar­men så mind­re ut og var len­ger borte, var bå­de smer­ten og he­vel­sen mind­re. Nøy­ak­tig hvor­dan den­ne il­lu­sjo­nen fun­ge­rer, er man ikke sik­ker på. En teori er at man for­ster­ker fø­lel­sen av be­rø­ring når ar­men blir stør­re. En an­nen teori an­ty­der at når man « mins­ker » ar­men, så vil hjer­nens fø­lel­se av ei­er­skap til ar­men bli mind­re, og da blir den mind­re føl­som for smer­te.

Det er be­vist at man kan re­du­se­re fy­sis­ke smer­ter med bruk av kik­kert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.