Ana­to­mi­en i an­sikts­ut­tryk­ke­ne

Viss­te du at vi bru­ker fle­re musk­lerr når vi ser sure ut enn når vi smi­ler?

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

De 43 musk­le­ne i an­sik­tet lig­ger like un­der hud­en. I den ene en­den er de fes­tet til bein el­ler vevs­pla­ter kalt fa­scia, og i mot­set­ning til alle de and­re musk­le­ne i krop­pen, er de fes­tet di­rek­te i hud­en i den and­re en­den.

Vi kan dele an­sikts­musk­le­ne i tre grup­per: or­bi­t­al­grup­pen, na­sal­grup­pen og or­al­grup­pen. Sam­men gjør de det mu­lig for oss å lage fi­re ba­sis­ut­trykk: glad, trist, redd og sint, og mer enn 20 kom­bi­ner­te ut­trykk.

Det er to musk­ler i or­bi­t­al­grup­pen – or­bi­cu­la­ris ocu­li, som om­rin­ger øye­hu­len, og cor­ru­ga­tor su­per­ci­lii, som sty­rer øye­bry­net. Den førs­te har ansva­ret for blin­king og blun­king, og den and­re trek­ker seg sam­men for å trek­ke øye­bry­net sam­men i et bis­tert ut­trykk.

Vi har ikke mye kon­troll over mus­kel­be­ve­gel­se­ne rundt ne­sen, men na­sa­lis er den størs­te, og med hjelp fra de­pres­sor sep­ti ut­vi­der den nese­bo­re­ne. Proce­rus går fra top­pen av ne­sen til pan­nen, og den kan trek­ke øye­bry­ne­ne ned.

Til slutt har vi musk­le­ne rundt mun­nen. De to vik­tigs­te er or­bi­cu­la­ris oris, som går rundt mun­nen og trek­ker seg sam­men når vi snur­per og krøl­ler lep­pe­ne, og buc­ci­na­tor, som går un­der kinn­bei­net. Det er også to grup­per mind­re musk­ler, øvre og ned­re grup­pe, som sty­rer de små be­ve­gel­se­ne i an­sikt­sve­vet som la­ger bli­de el­ler sure ut­trykk.

Or­bi­cu­la­ris ocu­li Den­ne mus­ke­len om­rin­ger øyet og sty­rer blin­king og blun­king. Na­sa­lis Musk­le­ne rundt ne­sen er ikke sær­lig nyt­ti­ge for men­nes­ker, men den­ne kan ut­vi­de nese­bo­re­ne. Or­bi­cu­la­ris oris Den­ne mus­ke­len rundt mun­nen er med på å for­me lep­pe­ne...

Bis­ter Det trengs minst tre par musk­ler for å trek­ke lep­pe­ne ned og se sur ut.

Smi­len­de Det trengs minst fem par musk­ler for å trek­ke lep­pe­ne opp i et smil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.