Hvor­dan vir­ker fyr­ver­ke­ri?

Kje­mi­en bak de spek­ta ku­læ­re mønst­re­ne på him­me­len.

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

Mo­der­ne fyr­ver­ke­ri kan bry­te ut i hjer­ter, smile­fjes og til og med gjen­gi­vel­ser av pla­ne­ten Sa­turn. Fa­son­gen på selve ra­ket­ten er av­hen­gig av hvor­dan selve be­hol­de­ren er kon stru­ert, og hvor­dan de eks­plo­de­ren­de stjer­ne­ne, alt­så de py­ro­tek­nis­ke ku­le­ne er ar­ran­gert. Etter­som be­hol­der­ne gjer­ne er sy­lin­der­for­me­de, er eks­plo­sjo­ne­ne ofte sym­met­ris­ke. Når stjer­ne­ne plas­se­res i øns­ke­de mønst­re på et kort i be hol­de­ren, får eks­plo­sjo­nen en til­sva­ren­de form.

Pro­du­sen­te­ne be­nyt­ter også skall med fle­re lag som har for­skjel­li­ge rom på inn­si­den. De har gjer­ne stjer­ner i uli­ke far­ger og sam­men­set­nin­ger. Når dis­se plas­se­res og av­fy­res i en be­stemt rek­ke føl­ge, vil de eks­plo­de­re se­kven­si­elt, slik at gjen­kjen­ne­li­ge mønst­re og for­mer opp­står på him­me­len. Det­te er ikke en ek­sakt vi­ten­skap, og ved stør­re be­gi­ven­he­ter vil man fyre av man­ge like ra­ket­ter sam­ti­dig. Der­med får pub­li­kum se minst én eks­plo­sjon med rik­tig fa­song.

Stjerne­skudd

Stjerne­skud­de­nes kje­mis­ke sam­men­set­ning be­står av tre ho­ved­kom­po­nen­ter: ok­si­da­sjons­mid­del, binde­mid­del og me­tall­brenn­stoff. Dis­se tre sub­stan­se­ne blan­des sam­men i en pas­ta, som der­et­ter be­leg­ges med jern­tråd. Det­te for­mer stjerne­skud­dets ho­ved­del.

Me­tall­støv er svært vik­tig for­di det ska­per gnis­ter som gir den be­røm­me­li­ge glitter­ef­fek­ten, og dess­uten kan det gi stjerne­skud­det far­ge. Alu­mi­ni­um, ti­tan og mag­ne­si­um ska­per alle kla­re, hvi­te gnis­ter, mens jern har en egen spe­si­ell oran­sje glød. Når man kom­bi­ne­rer jern og ti­tan, dan­ner de le­ge­rin­gen ferroti­tan som gir gyl­len­g­ule gnis­ter når den bren­ner.

For å få fle­re far­ger kan man til­set­te uli­ke me­talls­al­ter i stjerne­skud­de­ne. Det er de sam­me som bru­kes for å gi fyr­ver­ke­ri far­ger. Kob­ber­salt gir grønn­blå far­ge, ba­ri­ums­al­ter la­ger grønn­far­ge, og stron­ti­ums­al­ter gir rød­far­ge.

Det førs­te fi­gur­fyrver­ke­riet ble sendt opp tid­lig i 1990- åre­ne som en vel­komst­hil­sen til hjem­vend­te ame­ri­kans­ke styr­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.