Skjerm­flim­ring

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Hvis en LCD- skjerm blir fil­met, ser det ofte ut som den flim­rer. Det er for­di skjer­men fak­tisk flim­rer i vir­ke­lig­he­ten, og det er våre øyne som blir lurt til å se et bil­de uten flim­ring. Når et ka­me­ra fan­ger et scene­bil­de, tar det en se­rie ras­ke bil­der og syr dem sam­men til et bil­de i be­ve­gel­se. For­di bilde­fre­kven­sen ikke er den sam­me som på skjer­men som blir fil­met, blir flim­rin­gen fan­get opp. Øyne­ne våre sen­der hele ti­den in­for­ma­sjon til hjer­nen, og ly­set fra skjer­men hen­ger litt igjen slik at det kan fyl­le tom­rom­met som flim­rin­gen la­ger.

LCD - skjer­mer veks­ler strøm­men raskt av og på for å re­gu­le­re skarp­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.