Gummi­hån­den

Lur hjer­nen til å tro at den fals­ke hån­den er din.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

1 Gjem hån­den

Legg din egen hånd un­der en åpen bok på bor­det, og sitt slik at du ikke kan se den. Legg gummi­hån­den foran deg slik at den er på lin­je med skul­de­ren din. Hvis du dek­ker til bå­de din egen arm og den fals­ke ar­men, vil il­lu­sjo­nen bli en­da mer vir­ke­lig.

2 Stryk over hån­den

Få en venn til å stry­ke lang­fin­ge­ren på den ekte hån­den og på den fals­ke hån­den sam­ti­dig. Etter ett– to mi­nut­ter vil du be­gyn­ne å føle at den fals­ke hån­den er din egen, og at den ekte hån­den ikke fin­nes len­ger.

3 På­før smer­te

Få noen til å slå på gummi­hån­den med d en ham­mer. Du vil tro­lig føle et kort glimt av smer­te, mens hjer­nen kom­bi­ne­rer vi­su­ell ell og fy­sisk in­for­ma­sjon og ska­per en slags fø­lel­se av ei­er­skap til den fals­ke hån­den.

Kropps­lig be­drag kan re­du­se­re fantom­smer­ter hos men­nes­ker som har am­pu­tert en kropps­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.