MAN­GE TIKK

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Ver­dens størs­te klok­kels­ke­re har nok en gang sam­let seg i Sveits.

For klokke­in­ter­es­ser­te er det én uke i ja­nu­ar som bå­de er burs­dag, jul­af­ten og nytt­års­af­ten på en og sam­me gang. Den eks­klu­si­ve ur­mes­sen Sa­lon In­ter­na­tio­nal de la Hau­te Hor­lo­ge­rie (SIHH) i Genè­ve byr hvert år på et fyr­ver­ke­ri av ny­lan­se­rin­ger, pre­sen­ta­sjo­ner so­sia­le til­stel­nin­ger, i noen av ver­dens mest etter­trak­te­de luk­sus­mer­kers regi.

SIHH er en ho­ro­lo­gisk be­gi­ven­het for spe­si­elt in­vi­ter­te, som min­ner mest om en luk­su­riøs sa­long. Her kan man brått ende opp med å spi­se lunsj med Pier­ce Bros­nan på nabo­bor­det uten­for eks­klu­si­ve Speak­e­ma­rin, el­ler stå an­sikt til an­sikt med Hugh Jack­man på vei ut fra Mont­blanc.

Den eks­klu­si­ve ut­stil­ler­lis­ten har i år vokst til 30 ur­mer­ker. Blant dis­se er aer­ver­di­ge navn som A. Lan­ge & Söh­ne, Car­ti­er, IWC, Ja­e­ger-lecoult­re og Vache­ron Constan­tin, men også etter­trak­te­de «ny­kom­lin­ger» som MB&F, Res­sen­ce og Speake-ma­rin.

Fel­les­nev­ner­ne er et tro­ver­dig fo­kus på hånd­verks­kunst og kli­en­ter med lom­mer av det dype sla­get. Mer enn «bare» mo­ter og tren­der, er det luksus det hand­ler om når 16.000 be­sø­ken­de sam­les i ur­in­du­stri­ens ho­ved­stad.

Fjor­året var pre­get av syn­ken­de eks­port­tall for den sveit­sis­ke ur­in­du­stri­en, og det usik­re øko­no­mis­ke kli­ma­et sat­te også sitt na­tur­li­ge preg på årets mes­se. Det var litt leng­re mel­lom de hef­tigs­te nye krea­sjo­ne­ne, og en smu­le mer of­fen­siv sats­ning på klok­ke­ne i de mer til­gjen­ge­li­ge pris­klas­se­ne rundt og un­der 100.000 kro­ner. Fort­satt kost­bart? De­fi­ni­tivt.

Det sveit­sis­ke mer­ket med det lett snob­be­te nav­net Bau­me & Mer­cier er imid­ler­tid de som står for mes­sens mest til­gjen­ge­li­ge klok­ker. Om det ikke er di­rek­te bil­lig, er det mu­lig å opp­dri­ve en­kel og klas­sisk klok­ke fra mer­kets opp­da­ter­te «Clas­si­ma»-kol­lek­sjon for rundt 10.000 kro­ner.

Tra­di­sjo­nelt har det va­ert men­ne­ne som kjø­per de dy­res­te me­ka­nis­ke urene, men mar­ke­det er i end­ring. Også kvin­ne­ne er be­gynt å bli mer kres­ne til hva de fes­ter på hånd­led­det. Ut fra til­bu­det å døm­me, etter­spør fle­re kvin­ner et tek­nisk og vel­de­ko­rert me­ka­nisk ind­re, som match­er de al­le­re­de lek­re damek­lok­ke­nes ytre.

Kjen­dis­fa­vo­rit­ten IWC Schaff­hau­sen sat­set der­for tungt med lan­se­rin­gen av en ny kol­lek­sjon, in­spi­rert av «Da Vin­ci»-klok­ke­ne fra 80-tal­let. Mer­ket har i man­ge år hatt et ty­de­lig fo­kus på det mann­li­ge pub­li­kum, men den nye «Da Vin­ci» har et be­mer­kel­ses­ver­dig stort fo­kus på damek­lok­ker. Klok­ke­ne har fått en ka­rak­te­ris­tisk ur­kas­se, hvor len­ken el­ler skinn­rem­men fra ita­li­ens­ke San­to­ni er hengs­let mot ur­kas­sen.

Aer­ver­di­ge Car­ti­er rein­tro­du­ser­te på sin side den vel­kjen­te «Pant­hè­re de Car­ti­er», som opp­rin­ne­lig ble lan­sert i 1983. Klok­ken blir til­gjen­ge­lig i en rek­ke va­ri­an­ter, med ma­te­ria­ler som spen­ner fra gull til del­gull og gull. Om det ikke ak­ku­rat er en ny 80-talls­bøl­ge, er det in­gen tvil om at fle­re av ur-de­sig­ner­ne har latt seg in­spi­re­re av et ny­ere ti­år enn det man ofte har sett tid­li­ge­re år.

Pre­sti­sje­tun­ge Ja­e­ger-lecoult­re var­tet på sin side opp med re­tro­mo­der­ne fe­mi­nint, med sine nye «Ren­dez-vous»-mo­del­ler. Urene har et drøm­men­de og na­er­mest even­tyr­ak­tig tema, med sine sob­re far­ger og fo­kus på måne, natt og dag.

For de mest so­fis­ti­ker­te sam­ler­ne (og drøm­mer­ne) er det all­tid litt eks­tra spen­ning knyt­tet til lan­se­rin­ge­ne fra tung­vek­ter­ne A. Lan­ge & Söh­ne

Takt­fas­te skritt fra høyhael­te de­sig­ner­sko, klir­ren­de champagne­glass og tik­ken­de fin­me­ka­nikk – det­te er klokke­fif­fens år­li­ge møte i Genè­ve.

og Vache­ron Constan­tin. Beg­ge reg­nes for å va­ere noe av det ab­so­lutt yp­pers­te ur­ver­de­nen har å by på, og pro­du­se­rer ur med dyp for­ank­ring i det tra­di­sjo­nel­le ur­ma­ker­fa­get.

Tys­ke A. Lan­ge & Söh­nes sin «Tour­bo­graph Per­pe­tu­al Ca­len­dar “Pour le Mé­ri­te» i pla­ti­na er mer­kets nest mest kom­pli­ser­te arm­bånds­ur noen­sin­ne. Her byr Lan­ge på en hef­tig kom­bi­na­sjon av tour­bil­lon, dob­bel­kro­no­graf, evig­hets­ka­len­der og kraft­over­fø­ring via et mikro­kje­de – så­kalt «fusé­eand-chain». De 50 ek­semp­la­re­ne har fått en stykk­pris på svim­len­de 480.000 euro.

Kom­pli­sert og kost­bar er også be­skri­ven­de for Vache­ron Constan­tins «Les Ca­bi­no­ti­ers Ce­les­tia Ast­ro­no­mical Grand Com­pli­ca­tion». Uret – om man fort­satt kan kal­le det det – byr blant an­net på vis­ning av tids­jev­nin­gen, sol­opp­gang/sol­ned­gang, in­di­ka­tor for tide­vann, stjerne­kart og evig­hets­ka­len­der. For ikke å snak­ke om for­hol­det mel­lom jor­den, må­nen og so­lens plas­se­ring. Pri­sen for det uni­ke ek­semp­la­ret er ikke of­fent­lig­gjort, men det hin­tes om rundt 1 mil­lion sveit­sis­ke franc.

Tid­vis er det en viss dis­kre­pans mel­lom urene pro­du­sen­te­ne selv øns­ker å fron­te og de urene som fal­ler best i smak blant de er­far­ne og kunn­skaps­rike en­tu­si­as­te­ne. Ja­e­ger-lecoult­res stil­le lan­se­ring av tre nye vin­ta­ge-in­spi­rer­te «Mas­ter Con­trol» end­te opp med å va­ere en av mes­sens mest be­und­re­de.

Det mang­let hel­ler ikke på en­tu­si­as­me rundt Gi­rard-per­re­gauxs rein­tro­duk­sjon av den luk­su­riø­se 70-talls­klok­ken «Lau­reato», som opp­rin­ne­lig ble de­sig­net i sam­me tids­ånd som iko­ne­ne Pa­tek Philip­pe «Nau­ti­lus», Aude­mars Pi­gu­et «Royal Oak» og IWC «In­ge­nieur». Slikt kan fort vise seg å va­ere en opp­skrift på suk­sess.

Tøf­fing­mer­ket Pa­ne­rai gikk også til­ba­ke i sin egen his­to­rie, og lan­ser­te en ny ver­sjon av den mo­der­ne klas­si­ke­ren «Bron­zo» fra 2011. Klok­ken, med det of­fi­si­el­le nav­net «Lu­mi­nor Sub­mer­sib­le 1950 3 Days Auto­ma­tic Bron­zo», har en ur­kas­se i bron­se, som over tid vil gi hvert av de 1.000 ek­semp­la­re­ne et helt unikt pa­ti­nert ut­se­en­de.

Er man blant de som sy­nes at den tra­di­sjo­nel­le ur­bran­sjen fort kan bli litt for selv­høy­ti­de­lig og al­vors­be­tont, er det in­gen grunn til å for­tvi­le. Frel­sen er så­kalt «mo­der­ne hau­te hor­lo­ge­rie», som na­er­mest er blitt en egen sjan­ger i klokke­ver­de­nen. For man­ge er nok det­te først og fremst urene man kjø­per når bå­de klokke­bok­sen og bank­kon­to­en er ri­me­lig full.

MB&F – kort for Maxi­mi­li­an Büs­ser and Fri­ends – er blant de mer etab­ler­te ak­tø­re­ne in­nen sjan­ge­ren, men også blant de mest fu­tu­ris­tis­ke. «HM7 Aqua­pod» er tro­lig en av Sihh-mes­sens mest fo­to­gra­fer­te klok­ker, og det er ikke så vel­dig rart. Klok­ken har en sa­er­egen ma­ri­tim de­sign, in­spi­rert av ma­ne­ter. Un­der det kup­pel­for­me­de glas­set skju­ler det seg en in­tri­kat og tek­nisk me­ka­nis­me i verdensklasse.

Der MB&F re­pre­sen­te­rer en mo­der­ne mak­si­ma­lis­me, kan bel­gis­ke Res­sen­ce sies å va­ere en slags na­tur­lig mot­vekt. Her flyt­tes fo­kus vekk fra urenes me­ka­nis­ke ind­re, og ret­tes hel­ler mot bru­ke­rens per­son­li­ge opp­le­vel­se av selve tids­vis­nin­gen. Det knapt syv år gam­le mer­kets nye «Type 1 “Squared”» har en kon­ti­nu­er­lig ro­te­ren­de front, som gir ur­ski­ven et unikt ut­se­en­de av­hen­gig av tids­punkt. Frem­si­den er også fylt med olje, som gir et unikt flatt ut­se­en­de.

IWC Da Vin­ci Auto­ma­tic 36.

A. Lan­ge & Söh­ne Tour­bo­graph Per­pe­tu­al

«Pour le Mé­ri­te».

Car­ti­er Pant­hè­re de Car­ti­er.

MB&F HM7 Aqua­pod.

Vache­ron Constan­tin Les Ca­bi­no­ti­ers Ce­les­tia Ast­ro­no­mical Grand Com­pli­ca­tion.

Pa­ne­rai Auto­ma­tic «Bron­zo».

JON HENRIK HARALDSEN Grunn­leg­ger og an­svar­lig re­dak­tør for Tids­so­nen, Skan­di­na­vias størs­te nett­sted for klokke­en­tu­si­as­ter. Han skri­ver om ur­ver­de­nen for Fi­nans­avi­sen Fashion.

Res­sen­ce Type 1 «Squared».

IWC Da Vin­ci Auto­ma­tic.

Gi­rard­per­re­gaux Lau­reato. Ja­eger­lecoult­re Ren­dez-vouz So­na­ti­na Lar­ge. Ja­eger­lecoult­re Ren­dez-vouz Night & Day.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.