EKS­PER­TEN: SOLBRILLER

Glem alt pra­tet om an­sikts­form. – Det hand­ler om det ytre, som per­son­lig­het og stil, me­ner Øystein Da­len når det kom­mer til jak­ten på de ret­te sol­bril­le­ne.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN alexandra@finansavisen.no

For­nuf­ti­ge solbriller er kje­de­lig. Skjerm deg med stil.

-Vi har vel alle gått på skatte­jakt i skuf­fen til mor, far el­ler beste­mor. Øystein Da­len er op­ti­ker hos SES Op­tikk, og snak­ker om at han er til­hen­ger av å bru­ke de sam­me sol­bril­le­ne over fle­re år. Da kan fa­mi­lie­skuf­fen va­ere et fint sted å star­te jak­ten.

– God de­sign kan va­ere kult i fle­re år, og blir gjer­ne pluk­ket opp igjen etter ti­år i skuf­fen.

Ses Op­tikk-bu­tik­ken på Frog­ner har eks­tra man­ge be­sø­ken­de om da­gen. Det er solbriller som står på dags­pla­nen til de fles­te nord­menn så snart bak­ken blir bar og so­len kom­mer frem.

– Det­te er ikke unikt for nord­menn. Solbriller er og blir mote. De sit­ter midt i an­sik­tet og kan gi deg det lil­le eks­tra i ut­tryk­ket du selv øns­ker.

Sol­brille­tren­der blir all­tid lagt mer­ke til, og selv om tren­de­ne går i syk­lus, er det all­tid en de­talj el­ler far­ge som skil­ler seg ut fra fjor­årets ny­he­ter. I år er det far­ge­de glas­set fra 70-tal­let til­ba­ke, og det var å se på cat­walken til både Louis Vu­it­ton, Cé­line, Guc­ci og Lo­ewe. Da­len har selv lagt mer­ke til tren­den i Oslos ga­ter, og på­pe­ker at det går mye i pas­tell­far­ger på glas­se­ne.

– Jeg ser også at det kom­mer en rek­ke solbriller som la­ges med kom­bi­na­sjo­ner av uli­ke ma­te­ria­ler. Man ser mye plast i fron­ten med tyn­ne me­tall­sten­ger i både gull og mes­sing­far­ge. – Er det en­kel­te mo­del­ler som fort­set­ter fra fjor­årets tren­der?

– Vi ser de­fi­ni­tivt at de run­de for­me­ne fort­set­ter inn i den­ne se­son­gen. Den tren­den har vart i et par år, og de­sig­ner­ne kom­mer med nye mo­del­ler se­song etter se­song. Det er små jus­te­rin­ger som gjør dem nye på mar­ke­det, og mer uni­ke. Det kan va­ere at stan­gen er fes­tet la­ve­re el­ler at glas­se­ne har en rek­tan­gu­la­er inn­fat­ning. – Er det en trend du ser mer til i år enn i fjor?

– Fla­te glass. De bes­te le­ve­ran­dø­re­ne har for­bed­ret pro­ble­met med re­flek­ser, noe som gjør at de i år er to­net ned og har fått en ly­se­re far­ge på glas­set. Solbriller med styr­ke er fort­satt po­pu­la­ert, også med far­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.